[Forrige]

  Græsted-paddehegnene 2001

Beretninger fra: [11. marts] - [21. marts] - [1. april] - [5. april] - [6.april] - [8. april] - [13. april]

Billeder:             [Hegn]   [Fangst A]   [Fangst B]    [Mus]

11. marts 2001

Så er der gang i den på Nordsjælland. Fem paddearter på vandring mod vandhullerne natten før 11/3: Stor vandsalamander (Triturus cristatus) , Lille vandsalamander (Triturus vulgaris), Spidssnudet frø
(Rana arvalis), Butsnudet frø (Rana temporaria) og Skrubtudse (Bufo bufo).

Amphi Consult gennemfører i denne måned en vandringsundersøgelse af padder for Frederiksborg Amt vest for Græsted. Det er første gang i Danmark, der laves forundersøgelser af vandrende padder forud for etablering af en ny vej. Undersøgelsen foregår ved fangst af padderne i nedgravede spande langs et lavt plastfolie-hegn. Opsætningen af hegnet begyndte i slutningen af kuldeperioden i begyndelsen af marts. Lørdag 10/3 var opsætningen så langt fremme, at fangsten kunne påbegyndes ved det første stykke hegn. Med det milde vejr efter kuldeperioden var der håb om begyndende vandring, og allerede den første morgen optrådte alle de fem paddearter, der kunne forventes i området, i spandene. 
Med venlig hilsen. John Frisenvænge og Poul Evald Hansen.

                Paddehegnet etableres i marts. 475 m hegn ved skoven Græsted Hegn vest for byen  Foto John Frisenvænge
                Poul Evald Hansen i færd med at grave en "fælde" ned.
                Foto John Frisenvænge
[ Top ]
      
      Hegn på 150 m og 125 m længde ved vandhuller nordvest for byen. Foto John Frisenvænge
      Foto John Frisenvænge [ Top ]

[ Top ]

21. marts 2001

Status for Græsted-paddehegnene.

Paddehegnene i Græsted var torsdag 15/3 fuldt udbyggede, og de omfatter nu 475 m hegn ved skoven Græsted Hegn vest for byen og to mindre hegn på 150 og 125 m længde ved vandhuller nordvest for byen.

Der er hidtil kun foretaget kontrol af spandene om morgenen. Fangsterne blev indledt ved skoven 11/3 og ved det første vandhul 13/3. Ved det andet vandhul blev der først fanget 16/3. Alle fangster blev indstillet 16/3, indtil nattefrosten ophører.

Gode vandringsnætter var 10-11/3, 11-12/3 og 13-14/3. 

I området vest for byen blev der 11-16/3 fanget i alt 157 padder. På tørre kølige nætter blev der kun fanget ganske få dyr, mens der på den bedste nat blev fanget 83 padder. Ordnet efter faldende hyppighed var det Spidssnudet frø
(Rana arvalis), Butsnudet frø (Rana temporaria), Lille vandsalamander (Triturus vulgaris), Skrubtudse (Bufo bufo) og Stor vandsalamander(Triturus cristatus)

Ved vandhullerne nord for byen var der fangst selv efter en nat, hvor der næsten intet blev fanget ved skoven. I alt blev 102 padder fanget, med 50 på den bedste nat. Ordnet efter faldende hyppighed er der hidtil fanget lille vandsalamander, spidssnudet frø og butsnudet frø. Da anlæggene var under konstruktion i perioden, skal man være varsom med sammenligninger.

Undersøgelserne genoptages, så snart det bliver mildt i vejret, og de forventes at vare ca. til påske. Oplysninger af fænologisk karakter vil blive meddelt løbende.

Med venlig hilsen.John Frisenvænge
       Spidsnudet frø (Rana arvalis) i "fælden". Foto John Frisenvænge
       Spidsnudet frø i "fælden". Foto John Frisenvænge [ Top ]

 [ Top ] 

1. april 2001

Foråret er kommet til Græsted igen. 

Efter den lange vinter i marts har padderne atter fået vandringsvejr, og nu skal de skynde sig, hvis de vil begynde æglægningen til normal tid. Der er med andre ord udsigt til vandringer i et større omgang langs paddehegnene i Græsted. 

Natten til fredag og natten til lørdag fandt hhv. 40 og 54 padder vej til fælderne.

Med udsigt til regn og mimimumstemperatur på 6-7 grader forventede vi en større vandringsnat lørdag-søndag, og derfor foretog vi en natkontrol af paddehegnene og fælderne. Vi kom på arbejde!

Totalt registrerede vi 934 padder fordelt på 4 arter (spidssnudet frø, butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander, oplistet efter dalende hyppighed). Den bedst fangende fælde havde i alt 69 dyr, så det var godt at den blev tømt både i løbet af natten og igen næste morgen.

Vi hørte kvækning af butsnudet frø fra flere af fælderne ved vandhullet nord for Græsted.

Der var en interessant forskel i kønsratio for de hyppigste arter i de to landskaber, som hegnene er opstillet i. Andelen af hanner ud af antal voksne angives i det følgende

Ved skoven vest for Græsted:

Spidssnudet frø: 53% af 200
Butsnudet frø:      59% af 69
Skrubtudse:         92% af 62
 
Ved det bedste vandhul nord for Græsted:

Spidssnudet frø: 68% af 327
Butsnudet frø:     69% af 186
(kun få skrubtudser i alt)

Velbekomme!

Med venlig hilsen. Anne Solholm & John Frisenvænge
          Butsnudet frø (Rana temporaria). Foto John Frisenvænge
          Butsnudet frø (Rana temporaria). Foto John Frisenvænge [ Top ]
                      Foto John Frisenvænge
                      "Paddefangst". Foto John Frisenvænge [ Top ]

 

[ Top ]

5. april 2001

En stor nat i Græsted med mange vandrende dyr mellem 4/5 og 5/5. Detaljer følger i løbet af en dags tid, når noterne er renskrevet. En klar overvægt af hunner blandt de tilvandrende butsnudede frøer (Rana temporaria). Butsnudet frø kvækkede i vandhullet, men der var ingen æg. 
Der var i øvrigt flere mus i spandene, herunder to mosegrise.

Med venlig hilsen. Anne Solholm & John Frisenvænge

[ Top ]

6. april 2001

Som lovet lidt flere detaljer om projektets aktuelle status.

Efter den gode vandringsnat 31/3-1/4 (934 individer fanget) fortsatte vandringerne ved Græsted på et lidt lavere niveau (ca. 140-350 padder optalt i spandene pr. morgen). Natten 4/4-5/4 var igen optimal med regn og høje temperaturer, så vi tog igen ud for at anskue løjerne mens de foregik. Totalfangsten blev 886 padder. Der var blandt de butsnudede frøer en lille overvægt af hunner blandt de tilvandrende. Vi hørte kvækning af butsnudet frø fra vandhullet, men der er endnu ikke æg. Den 6/4 om morgenen var der kun ca. 50 dyr i fælderne, og med de lovede kølige nætter bliver fangsterne i de kommende dage derefter. 

Til dato (6/4) er den samlede fangst ved projektet knap 2900 padder fordelt på 50% spidssnudet frø, 34% butsnudet frø, 8% lille vandsalamander, 7% skrubtudse og enkelte stor vandsalamander. På de fire hidtil bedste datoer (11-12/3, 31/3-1/4, 2-3/4, 4-5/4) er 78% af padderne registreret.

Vi har i øvrigt observeret flere småpattedyr i fælderne, og enkelte mus og spidsmus er druknet. Disse indsendes sammen med rapport om de levende dyr til projekt "Dansk Pattedyratlas" [www.pattedyr.net], som vi kun varmt kan anbefale at støtte. Paddeinteresserede har jo gode muligheder for at observere pattedyr, da vi færdes meget i felten om natten. 
           Ubestemt mus
           (Skov-, halsbånds-, ?) Foto John Frisenvænge [ Top ]

To be continued...

Med venlig hilsen.

Anne Solholm &
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk

[ Top ]

8. april 2001

Så er æglægning hos Butsnudet frø (Rana temporaria) også begyndt i vandhullet nord for Græsted.
 
Med venlig hilsen. 
John Frisenvænge.

[ Top ]

13. april 2001

Sidste nyt fra Græsted.

Det blev ikke så koldt efter den 6/4 alligevel, som jeg havde regnet med i sidste bulletin. Faktisk havde jeg ca. 400 padder i fælderne om morgnen den 7/4 og knap 500 den 8/4 (hhv. 5. og 4. bedste vandringsnat). Derpå blev det køligere med færre dyr. Natten til 10/4 var der endda lokalt 2,3 graders frost, men der var alligevel vandret en del dyr forinden. Ser man på fordelingen mellem hanner og hunner, blev hunnerne dominerende efter 4/4, og især ved skoven vest for Græsted var der flest hunner. Hannerne var i stort omfang ankommet til vandhullerne, og i det store vandhul var der kvækning af butsnudet frø Rana temporaria om morgnen, når jeg tilså fælderne. Jeg har ikke hørt kvækning af spidssnudet frø Rana arvalis, men jeg har heller ikke været i området om eftermiddagen eller om natten efter 5/4. Den 9/4 var der nogle ægklumper af butsnudet frø, og den 12/4 var der mindst 400 ægklumper af spidssnudet frø og butsnudet frø i vandhullet. I et dybere og koldere vandhul i området var æglægningen af butsnudet frø kun lige begyndt. Især efter 4/4 var der mange juvenile i fælderne, som sandsynligvis snarere opholdt sig i området ved hegnene end at vandre. Fra 7/4 optrådte der også juvenile skrubtudser Bufo bufo.

Da tilvandringen til vandhullerne antages at være dækket i tilfredsstillende grad, og da der i det lovet kolde påskevejr ikke kunne forventes vandringer af betydning, blev undersøgelserne afsluttet den 12/4. Hegnene tages ned lige efter påske. Herefter resterer analyse af den geografiske variation, som forhåbentlig kan bruges til udpegning af optimal placering af faunapassager og afrapportering til amtet.
Samlet blev der i løbet af undersøgelsesperiodens 
20 fangstdage fanget 4079 padder, fordelt således:

Art/sted

Hegn 1

Hegn 2

Hegn 3

I alt

Rana arvalis

730

1343

33

2106

Rana temporaria

385

944

38

1367

Bufo bufo

236

34

15

285

Triturus vulgaris

73

235

2

310

Triturus cristatus

11

0

0

11

I alt

1435

2556

88

4079

Hegn 1 er hegnet ved skoven vest for Græsted, mens hegn 2 og 3 er hegnene ved hhv. det store og lille vandhul nord for byen. 
 
Med venlig hilsen.
 
John Frisenvænge
Bavnevej 23
DK-2650 Hvidovre
+45 36778896
E-mail: calamit@get2net.dk

[ Top ]

 

[Forrige]

Ændret sidste gang den 09. februar 2002