Forrige


Ny bog:

                   Kim Bang Jensen
              Snogen på Ærø

Bogens forside. Foto - Kim Bang Jensen

Kim skriver som afslutning i bogen:

Det er mit håb, at denne bog bliver et bidrag til belysningen af snogens status på Ærø, med relevans for hele Danmark.
Der findes ingen Økonomisk gevinst ved at beskytte snogen, snarere udgifter, og de færreste ville bemærke det, hvis den forsvandt. Men blot bevidstheden om, at den findes derude, samt den moralske forpligtelse vi har til at forvalte de sidste rester af dansk natur, må være væsentlige
grunde til at gøre en indsats for bevarelsen af dette spændende dyr. Glædeligvis har der i de senere år vist sig mange tegn på en voksende forståelse for bevaring af de små biotoper, som vandhulleme udgør, Denne udvikling vil på længere sigt utvivlsomt få en gavnlig virkning på snogens levevilkår. 
Som art er snogen helt afhængig af omgivelsernes tilstand, og meget sårbar over for forringede miljøvilkår. Derfor er den en god indikator for, hvorvidt naturen er i balance. Alene af denne grund er det vigtigt at følge snogebestandens udvikling. Jorden og dens dyre- og planteliv er kun til
låns. Fremtidige generationer skal også kunne opleve og glædes ved den naturens mangfoldighed, som vore forfædre anså for en selvfølge, og som i dag er så stor en berigelse af tilværelsen for os mennesker. 
Kim Bang Jensen.
Vindeballe. Januar 2000

Forfatteren - Kim Bang Jensen - Foto: Jørn Ørum-Nielsen

Kim Bang Jensen er født og opvokset på Ærø. Hans interesse for naturen og for snogene stammer fra drengeårene, hvor mange timer gik med dyreiagttagelser, især i Stokkeby Nor. Senere, i gymnasietiden, fortsatte han sine studier som medlem af Natur og Ungdom. Her traf han og indledte samarbejdet med Lars Briggs, der siden har lagt grunden til det store arbejde med bevaringen af Ærøs truede bestand af klokkefrøer. Kim er i dag lærer og lægger vægten i sin undervisning på naturfagsområdet.

Kun få kender Ærøs moser, vådområder og vandhuller som han. Denne bog er et resultat af og er skrevet på  grundlag af mange års iagttagelser og studier af snogens forekomst og adfærd på Ærø. 


SNOGEOBSERVATIONER


Denne undersøgelse af snogens forekomst og adfærd bygger i stor udstrækning på forfatterens og andre ærøboers observationer, gjort over en lang årrække.

Skal der dannes et blot nogenlunde pålideligt indtryk af snogepopulationens fortsatte vækst eller tilbagegang på øens snogelokaliteter, er det vigtigt, at så mange som muligt bidrager med oplysninger.

Forfatteren vil være taknemmelig for alle oplysninger fra folk, der ser snoge, både levende og ihjelkørte. 
Det eksakte antal af snoge på en bestemt lokalitet bliver aldrig kendt. Men statistisk over en årrække giver hyppigheden af snogeobservationer en god rettesnor for snogebestandens udvikling.
Netop dine oplysninger kan få stor betydning for det fortsatte arbejde med at bevare snogen på Ærø.

Henvendelse til:

Kim Bang Jensen. Telefon 6252 2727
E-mail: kimbang@vip.cybercity.dk

[ Sidestart ]


 

Bogen kan købes hos:

Ærø Natur- og Energiskole
Smedevej 13
5970 Ærøskøbing
Telefon og fax: 62522560

www.aeroe-naturskole.dk

e-mail: aeroe-natur@vip.cybercity.dk

[ Sidestart ]

Forrige