Sidst opdateret 01 december 2001 09:44:15 

Forrige ]

         Rødme Svinehaver - som isen efterlod Fyn


Egebjerg Bakker er en del af de "Fynske Alper", som sammen med Det sydfynske Øhav, Odense Fjord, Hindsholm og Brænde Ådal er et af de delområder i regionen, hvor det er besluttet at gøre en særlig indsats for at styrke naturgrundlaget og forbedre forholdene for friluftslivet.

 

          Rødme Svinehaverne set fra luften.

 

 


Privatejet, fredet (1939) overdrevslandskab, som det fandtes før udskiftningen.
Det bakkede landskab er med sine kreaturafgnavede
hvidtjørne, store sten og gule eng-myretuer sjældent for Fyn. 

Svinehaverne ligger 100 m.o.h. på kanten af en randmoræne. 
Mod syd udsigt over Øhavet, mod nord over den flade Stenstrup Issø.

Omkring stationsbyen Stenstrup er landskabet usædvanlig fladt. Det er gammel søbund fra en 35 kvadratkilometer stor sø, der fandtes her i istiden. Mod nord og vest lå en stor klump dødis, mod øst pressede Storebæltgletscheren sig forbi, og mod syd dannede Egebjerg bakker et værn mod søen, hvis vandspejl har ligget 79 meter over havet. 
Da dødisen efterhånden smeltede, blev den østlige del af søen tømt gennem nordvest, senere den vestlige, resterende del mod sydvest. Inden da havde fint smeltevandsler lejret sig i bunden. Flere steder ses lyse og mørke årstidslag. Leret er basis for den teglværksindustri, der stadig ses på engen.

 

Midt i det dyrkede land, omgivet af levende hegn, højspænding og kedelig nåletræsplantage ligger 
overdrevet. højt til vejrs og så bakket, at dér opgav bonden at sætte ploven i jorden. Her kunne svin
og andre husdyr rende rundt. da isen smeltede for 20.000 år siden, lod det stenene fra nord ligge spredt
overalt. Dem ser du stadig i Svinehaverne mellem duftende, hvidblomstrede tjørn i maj, der indhylder alt det gule: 
Blomstrende guldblommer, kvækkende grønne frøer og endog tuer fra den gule engmyre omgivet af flere orkidearter. 
Den fantastiske udsigt 100 meter over havet. Mod syd kan du se ud i det Sydfynske Øhav klodens største druknede istidslandskab. Mere end 50 øer og holme stikker op over vandet. Mod nord en flad slette, der er bunden fraden mægtige sø, der lå her i istiden, holdt på plads af isvægge og randmorænebakker.

Svinehaverne er privat ejet - ejeren sørger år efter år for den afgræsning, der er nødvendig for at et lysåbent plantesamfund så overdrevet ikke gror til. Efterlad ikke andet end dine fodspor. Tag ikke andet end fotos og gode minder med dig.
Du finder naturpletten ved at dreje til højre fra Odense-Svendborg-vejen A9 - 6 km før Svendborg -
mod Egebjerg. Lige før byskiltet "Rødme" kan du parkere / stille cyklen og følge markvejen 
lige øst for gården med husnummer '37'. Ejeren Hans Bay ejer af overdrevet bor her. 
Spørg om lov til at besøge det indhegnede overdrev eller 62 26 13 82

Rødme Svinehaver, Egebjerg Tirsdag den 26. juni 2001
Rødrygget tornskade 3 
NBJ og Lilly

Stenstrup lergrave (søen) Tirsdag den 26. juni 2001
Brushøne 3  NBJ og Lilly

Rødme Svinehaver, Egebjerg Søndag den 24. juni 2001
Rødrygget Tornskade 3  + mange blomster Lilly og Niels
[Se blomsterbillederne...]

Rødme Svinehaver, Egebjerg Søndag den 17. juni 2001
Løvsanger, Kærsanger, Gulspurv, Sangdrossel.

Rødme Svinehaver, Egebjerg Søndag den 17. juni 2001 bl a
Guldblomme, Plettet gøgeurt 20-40, Skovhullæbe, Bakkegøgelilje 10 -20, Skovgøgelilje 50 -100, Majgøgeurt ca 80-100, Soldug, Tormentil potentil, Bukkeblad, Smalbladet kæruld, Alm syre, Lyng snerre, Vellugtende Guldaks, Lægeærenpris, Bølget bunke, Fåresvingel, Alm rajgræs, Tyttebær, Kortstilket filtrose, Engriflet hvidtjørn, Liden skjaller, Svømmende sumpskærm, Manna sødgræs, Smalbladet ærenpris, Grå star, Håret løvefod, Kantet perikon 

   Plettet gøgeurt Variabel. EE-foto  [se flere billeder... ]

Rødme Svinehaver, Egebjerg Mandag den 4. juni 2001 (2. Pinsedag)
Ynglende Rødrygget tornskade Anne-Dorte & Poul Rasmussen 
Fredag den 1. juni 2001
Munk, Løvsanger, Gærdesanger, Guldspurv, Bogfinke, Sangdrossel, Solsort, Havesanger, Guldbug, Jernspurv.

Bukkeblad i mosen mod syd. EE-foto  [se flere billeder... ]

Hannes notesbog med Vandnavle, Soldug, Kæruld og Bukkeblad. 20 maj 2001. EE-foto.    

        Overdrevet er kendt for bl.a følgende planter:

       Ornitologi:

  • Munk, Løvsanger, Gærdesanger, Guldspurv, Bogfinke, Kærsanger, Sangdrossel, Solsort, Havesanger, Musvåge.

       Herpetologi:

  • Grøn frø, Springfrø, Butsnudet frø, Markfirben, Stor og Lille vandsalamander.

 

 

Kurt Sevé fortæller om de Gule engmyrer Gul engmyre på "udebane"

    Gul engmyre

    Læs mere...

Arkiv for obs:

              - PÅ TUR -PÅ TUR - PÅ TUR - PÅ TUR - PÅ TUR - PÅ TUR -

                                 Oplev Rødme Svinehaver

Søndag d. 20. Maj havde du muligheden for sammen med andre geografi- og biologi interesserede at opleve de spændende Rødme Svinehaver under faglig ledelse af tidligere Naturskolelærer Kurt Servé. 9 personer tog imod tilbudet og havde nogle oplevelsesrige timer i bakkerne. 

                 Soldug var en af dem :-)
                

Forrige ]


01 dec 2001
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm
This site was created with 100% recycled electrons.