[Tilbage] [ Home ]

Forslag til områder der bør købes af Aage V. Jensens Fonde
                                                                                 
Siden er sidst opdateret  : 08. november 2010 17:23:25    Skriv til Herpetologisiden her.    [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

Første forslag til opkøb modtaget fra Andreas Andersen, Als den 17. december 2000.

Jeg har netop læst din mail, hvoraf det fremgår at Åge V.Jensens fonde giver mulighed for opkøb af mindre truede naturområder.

Jeg har et forslag til erhvervelse, omend det går lidt videre end til et lille truet naturområde.

Der er få gode og ikke mindst ugødede naturområder tilbage på Als. Et af disse områder er på ca. 15 Ha, det ligger på Mjels Mark, og er idag i delvis omdrift, men under særlige hensyn.
Det er en mindre landbrugsejendom som ligger på Mjels Mark i Nordborg Kommune. Ejendommen drives som deltidslandbrug, og har altid været dyrket ud fra de biodymnamiske principper. Ejeren har efterhånden svært ved at klare både landbrug og sit job som skolelærer,og har derfor henvendt sig
til mig, om jeg havde kendskab til mulige købere, som vil være interesseret i at dels erhverve ejendommen, men også at føre de biodynamiske driftsformer videre. Ejeren er bekymret for at jorden på et tidspunkt vil overgå til en af de nærmeste effektive moderne svinebrug, og så er det jo
forbi med de biodynamiske former. 
Da jeg læste din mail, ser jeg umiddelbart at ejendommen kunne være interessant at erhverve, da den som nævnt er noget særligt, dels ift. driften, men også ift. Løvfrø, løgfrø, strandtudse, skrubtudse, butsnudet og spidssnudet frø samt lille vandsalamander.
Arterne forekommer i flere af ejendommens vandhuller, og muligheden for at grave flere/nye er tilstede.
Ejeren vil være interesseret i at bo på ejendommen så længe han lever og hermed også at tilse og evt. fortsætte den biodynamiske drift. 
Det væsentligste problem er at han ikke kan blive på ejendommen, når han om få år går på pension, og det bekymrer ham meget at skulle dels forlade ejendommen som har været i generationers eje, foruden at jordarealerne vil blive ofret til gylle jord.
Hertil kommer at ejendommens jord afgrænses nordligt ned imod Stegsvig, hvor der på engen er fine bestande af majgøgeurt. Iøvrigt er floraen på ejendommens jorder afvigende ift. de effektivt dyrkede arealer i området. Ved at bevare driften får vi således kædet flere overordnet vigtige biologiske elementer sammen.
Hvis mit forslag ligger udenfor interesserammerne, vil vi forsøge at gå andre veje for at skaffe kapital til evt. erhvervelse af ejendommen.
Ejeren har vurderet at prisen vil ligge omkring 1 mill. kr.

Jeg ser frem til at få en tilbagemelding.

Med venlig hilsen
Andreas Andersen
Midtkobbel 73
6440 Augustenborg

Vi har i Nordisk Herpetologisk Forening erfaret, at Aage V. Jensens Fonde gerne vil opkøbe truede, mindre naturområder. Tidligere har det navnlig været større projekter (f.eks. større naturområder), fonden har engageret sig i, men den får til stadighed flere opfordringer til også at erhverve mindre områder. Derfor har den henvendt sig til DN, DOF og Botanisk Forening og opfordret dem til at komme med forslag om relevante områder. Dvs. værdifuld natur, der er særligt truet, og der er sat til salg (eller i øvrigt kan købes uden problemer). Formidlingsværdien i sådanne områder prioriterer Aage V. Jensens Fonde også højt - navnlig ungdommen må gerne få glæde af sådanne områder. Der lægges også vægt på, at f.eks. en lokal afdeling af en af disse foreninger kan stå for pasning af og tilsyn med områderne. Da de små naturområder ofte har stor betydning for padder og krybdyr, har vi spurgt Aage V. Jensens Fonde, hvad de ville sige til, om NHF også stillede forslag til sådanne områder, som de kan opkøbe. Det ville man bestemt se positivt på. 
Derfor er vi nogle stykker (dvs. indtil videre Kåre Fog, Lars Briggs og undertegnede: Henrik Bringsøe), der vil mødes vi torsdag den 28. december for at diskutere oplægget og for at foreslå områder, som Aage V. Jensens Fonde kan opkøbe. Mødet vil begynde et sted mellem kl. 16 og 19 og vil finde sted omkring Roskilde/København. Hvis nogen af jer gerne vil deltage, skal I være meget velkomne - i så fald bedes I ringe eller emaile til Kurt, som vil arrangere selve mødet. 
Med venlig hilsen
Kurt Jørgensen, amphi-foto@email.dk, tlf. 4638 4792
Henrik Bringsøe, nhf@image.dk, tlf. 5666 3023 
yellow_u.gif (1028 bytes)


 [Top] [Tilbage] [ Home ] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Skriv til: Henrik Bringsøe, Kurt Jørgensen eller Erhardt Ecklon  
Ændret sidste gang den 08. november 2010.