Tilbage til oversigt
Tilbage til FUGLE.

Skaro Logo (22kb)

                        Ska

                     
                                     [ Beliggenhed ][ Historie ][ Natur ]

Beliggenhed:  TOP

Øen ligger i den vestlige ende af Svendborgsund. Areal på 197 ha. Der er flyttet flere over på øen. Nu er der 39 fastboende og af dem er der 9 børn. Så der sker en udvikling. Skarø er flad med det højeste punkt 9 meter over havet kaldet Vesterbjerg, som har kirken som nabo. Skarø er sikret med diger i syd omkring Fælleden og i nord omkring Revet. Digerne vidner om truslen fra store oversvømmelser, som dem, der hærgede i slutningen af sidste århundrede og satte alt på nær øens to højeste punkter under vand. (Hellebanke 7m). Landskabet præges af intensiv dyrkede marker og stynede popler. 

Historie:  TOP

Historiebøgerne melder intet om, hvornår Skarø blev befolket; men den første skriftlige overlevering i Kong Valdemars fortegnelse over kronens gods nævnes øen i 1231 som skovklædt , ubeboet og vildtrig. Ligeledes betegnes øerne i Svendborg Sund som "fadeburet til Nyborg Slot". Sagnet siger, at det var folk fra Taasinge, der først satte fod på Skarø. Siden kom den i adelsfamilien Lehns besiddelse, nærmere betegnet under herregården "Hvidkilde" vest for Svendborg. I 1821 blev de 375 tønder land udskiftet og delt mellem øens seks gårdmænd og seks husmænd. Gårdmændene fik det meste, mens de seks husmandssteder måtte nøjes med hver fire tønder land sandet jord nær stranden. Den øgede efterspørgsel på landbrugsvarer midt i 1800-tallet kom også Skarø til gode; befolkningstallet og produktionen voksede, og i 1884 oprettede ø-boerne eget andelsmejeri. Omkring år 1900 var der næsten 200 indbyggere på øens 12 gårde og 14 husmandssteder. De holdt bystævne på stenene ved gadekæret, og husmændene, der havde fiskeri som bierhverv, stod til søs i deres smakkejoller. Mejeriet er der ikke mere; mælken sejles hver morgen til Svendborg med færgen. Også øens skole blev nedlagt i begyndelsen af tresserne og i dag er der 2 skolesøgende børn, som tager færgen for at gå i skole på Byskolen, Svendborg. Selve skolebygningen, som blev opført 1858, da øen fik fast lærer, fungerer i dag som købmandsbutik . I 1898 opførte de kirken på øens sydvestside, så de ikke skulle sejle til Drejø for at høre Guds ord. Det kunne være en barsk omgang at skulle ro til begravelse eller dåb i januarslud eller oktoberstorm. Præsten må Skarø dog stadig dele med Drejø; han kommer sejlende dertil og holder gudstjeneste én gang om måneden og ved højtiderne. På kirkegården til højre for indgangen er et mindesmærke for en britisk flyver, de styrtede ned efter luftkamp over øen. Fra 1908 har der været regelmæssig færgefart til øen; før måtte den enkelte bonde selv sørge for transport af kreaturer og korn til fastlandet. I foråret 1997 indsættes en ny færge for den gamle "Skarø - Drejø - Ruten" , som Skarø-boerne stadig må dele med Drejø. Flere Skarø-boer har derfor egen motorbåd og måske også en bil stående ved Rantzausminde, så de i hvert fald i sommertiden er mere frit stillet. 

Natur[ padder ][ krybdyr ] [ fugle ] TOP

Revet.
Mod nord ligger et langt ubevokset rev og et inddiget eng/sumpområde. Bag diget findes en større rørskov og flere hegnede engparceller, hvoraf kun få afgræsses. Omådet er sikret med diger; men et digebrud i 1995 har gjort Revet til et brakvandsområde. Det indtrængende saltvand har ændret på dyre- og plantelivet. Tidligere har der været en stor hættemågekoloni, der desværre er forsvundet nu (forsvandt 1992), hvilket dog skete inden digebrudet. Størst påvirkning har brudet haft på Strandtudsernes ynglesucces. I 1995 og 1996 har strandtuderne ikke haft ynglesucces på Revet. I 1994 blev der gravet eller oprenset 5 huller på Skarø. Et af disse huller ligger på Skarø vest for Roklubbens Hus. Hullet har haft stor betydning for Grønbroget Tudse og Grøn Frø. Begge disse arter har ynglet flittigt i hullet. I 1996 var vandstanden meget lav i hullet. Dette år var det først og fremmest Grøn frø, der ynglede. Et drama, der let kan opleves ved hullet, er når Snogen er på jagt efter bytte i hullet. 

Padder: Strandtudse (Bufo calamita) [ Hør lydoptagelse fra Revet fra d. 22. april 99], Grønbroget tudse (Bufo viridis), Grøn frø (Rana esculenta), Stor vandsalamander (Triturus cristatus).
Krybdyr: Snog (Natrix Natrix)

Fugle: [ Fuglearkivet ]
Ynglefugle: Rørhøg, Knopsvane, Blishøne, Vibe, Strandskade, Rødben, Dobbeltbekkasin, Gråstrubet lappedykker, Skeand, Spidsand, Gråand, Toppet Skallesluger, Gravand, Grågås, Stormmåger, Sølvmåge, Gul vipstjert, Hvid vipstjert, Sanglærke, Rørspurv, Rørsanger, Engpiber. Havterne, Stor præstekrave.Ringdue, Gærdesmutte, Gransanger, Musvit, Stær, Gråspurv, Borgfinke, Grønirisk, Tornirisk, Gærdesanger, Tornsanger, Blåmejse, Gråkrage, Gulbug, Solsort, Fasan, Agerhøne.

Forår:
Revet har mange rastende fugle såsnart vinteren slipper sit tag. I milde vintre kan der være vadefugle og ænder hele året. I træktiden kan alle andearter opleves på Revet. På og omkring revodden er der hele foråret talrige fugle. Mest almindelig er Skarv, Ederfugle, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Gravand, Knortegås, Havlit, Toppet skallesluger, Ryler, Hjejler.

Undgå færdsel langs kysten ved Revet i fuglenes yngletid fra 1. april - 1. juli. 
fordi Havterne, Stor præstekrave, Strandskade yngler her
TOP

Fælleden og Kalveodden:
Mod syd ligger Fælleden med Kalveodde, der er en krumodde med ternekoloni. Undgå derfor at gå ud på selve odden. Odden kan nemt overskues fra digehjørnet for enden af vejen mod syd. På selve Fælleden har der mange år været Ø-Lejr. Der er et vandhul lige ved siden af ø-lejrområdet og et nygravet hul sydøst for. Hullerne er ynglelokalitet for grønne frøer og nogle år er der hørt Grønbroget Tudse i det nye hul. På engen er der hørt nogle få Strandtudser.
Fugle:
Ved kysten er der en Stormmågekoloni (ca.40 ynglepar). I og ved strandsøen er der ynglende Stormmåger, Sølvmåge, Strandskade, Klyde, Vibe, Rødben,  Sanglærke, Engpiber, Gravand, Tårnfalk, Skeand, Spidsand, Gråand.
Toppet skallesluger, Havterne, Knopsvane.
Forår:
Rastende fugle: Fiskehejre, Krikand, Toppet Skallesluger, Pibeand, Stær, Knortegås.
Der findes mange mosegrise, der er jagtbytte for husmår, som er set i området.

FUGLEARKIVET 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 TOP

 

 

 

Skarø Søndag den 20. januar 2002 (10:00-12:00): 
Skarv 40, Fiskehejre 1, Knopsvane 28, Sædgås 12, Grågås 220, Canadagås 24, Gravand 4, Pibeand 40, Gråand 100, Troldand 26, Havlit 1 HAN, Toppet Skallesluger 70, Stor Skallesluger 1 HAN, Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Blishøne 600, Strandhjejle 1, Vibe 1, Sølvmåge 90, Svartbag 15, Sanglærke 60 R (En flok), Sanglærke 3, Engpiber 6, 

                        

Skarø  Søndag den 6. januar 2002. Kl 11:00 
Stor Regnspove 8 R Lis Steinke 

Skarø  Lørdag den 15. december 2001 Kl. 11:45- 13:00
Tårnfalk 1, Knopsvane 180, Toppet skallesluger 60, Engpiber 9, Alm hjejle 400,  Pibeand 20, Grågås 120, Fiskehejre 2, Blishøne 300, Ederfugl 10, Alm ryle 12, Rørspurv 3, Musvåge 2, Gråand 80, Gråkrage 16, Skarv 60, Sangsvane 14 OF, Skærpiber 2, Sjagger 10, Gråspurv 28, Gravand 1.
Øhavet vest for Skarø:
Ederfugl ca 10000. (skønnet)

Skarø (Operation Kyst) Lørdag den 27. oktober 2001 Kl. 12.30 - 15:00
Grønsisken 3, Misteldrossel 3, Tårnfalk 2, Gærdesmutte 3, Knopsvane 55 + 1 død, Toppet skallesluger 10, Mørkbuget knortegås 12, Hvidklire 4,  Engpiber 21, Alm hjejle 200, Grønirisk 2, Tornirisk 3, Pibeand 80, Krikand 60, Grågås 90, Fiskehejre 15, Blishøne 300, Rødben 2, Ederfugl 14, Alm ryle 6, Stillits 4, Bjergirisk 18, Strandhjejle 1, Svartbag 8, Vibe 80, Rørspurv 24, Blå kærhøg 1 brun, Sanglærke 5, Musvåge 2, Stær 80, Sølvmåge 200-300, Ringdue 6, Gråand 60, Dobbeltbekkasin 1, Skarv 22, Gråkrage 16.

                            Gærdesmutte ved Kalveoddens Affaldsplads på Skarø den 27. oktober 2001
                                         Ikke just en Target-art :-)   

Skarø, Skarø Rev Fredag den 21. september 2001 Kl 14:15-16:15
Vibe 60 R, Pibeand 32 FU, Ederfugl 18, Mørkbuget knortegås 16, Alm ryle 17 Ov + 12 R, Skarv 60, Gråkrage 4, Knopsvane 8, Gråand 8, Sanglærke 3, Tornirisk 4, Engpiber 16, Alm hjejler 250, Spidsand 3, Krikand 4, Fiskehejre 2, Hvid vipstjert 4, Sølvmåge 80, Hættemåge 150, Svartbag 26, Stær 30, Landsvale 6, Tårnfalk 1, Hvidklire 1, Rødstjert 1 Han, Dværgfalk 1 FU.
KALVEODDE:
Gravand 9 Juv, Hættemåge 200, Hvid vipstjert 4, Krikand 4, Fiskehejre 2, Stær 13, Sølvmåge 100, Knopsvane 120, Blå kærhøg 1 brun. (Jagt) 
            

               Skotsk Højlandskvæg 5 AD + 2 Juv :-) ved Kalveodde, Skarø          

Skarø, Skarø Rev Lørdag den 7. juli 2001
Rørhøg 1, Tårnfalk 

                Kornblomst fra Skarø den 7. juli. 01. EE-foto  

Skarø, Skarø Rev Søndag den 22. april 2001 kl 07:15 - 10:00
Strandskade 4 par + 6, Vibe 9 par, Rødben 3 par, Gravand 12, Pibeand 10, Ederfugl 60 på havet, Mørkbuget knortegås 24, Alm ryle 66, Toppet skallesluger 12, Skarv 12 + 30 ovfl, Gråkrage 10, Knopsvane 2 par, Gråand 6 par, Sanglærke 8 par, Blishøne 8 par, Tornirisk 12 ovfl, Rørspurv 1 han sy, Skeand 1 par + 1 han, Troldand 1, Engpiber 3 par + 26 ovfl, Alm hjejler 200, Havterne 9, Spidsand 2 han + 1 hun, Knarand 2 par, Krikand 20, Grågås 4 par, Atlingand 1 han, Skeand 2 par, Gråstrubet lappedykker 1 par, Fiskehejre 2, Dobbeltbekkasin 5, Hvid vipstjert 2 par, Stormmåge 3 par, Sølvmåge 9 par, Hættemåge 4, Rørhøg 1 han + 1 hun, som han fodrer + 1 hun..
KALVEODDE:
Havterne 3 par, Knopsvane 30 (på havet) + 1 på rede + 1 par, Sangsvane 1 (havet), Pibeand 14 + 1 par, Rørhøg 1 han (kan være hannen fra Revet?), Toppet  skallesluger 4, Gravand 1 par, Stormmåge 14, Hættemåge 28, Rødben 4 par, Hvid vipstjert 3, Krikand 6, Skeand 2 hanner, Fiskehejre 2, Stær 13, Troldand 1 han + 2 hun, Blishøne 3 par, Sanglærke 4 par, Vibe 1 par, Strandskade 1 par,
BYEN:
Landsvale 1 (min første i år :-o ), Tornirisk sy, Musvit sy, Gransanger sy, Bogfinke 1 sy, Solsort sy, Jernspurv sy, Gærdesmutte sy, Ringdue 1 sy.

      Et lille udsnit af de mørkbugede knortegæs på Skarø. EE-foto  

 

Skarø, Skarø Rev Lørdag den 3. marts 2001 kl 08:00 - 09:00
Strandskade 18, Vibe 9, Rødben 1, Gravand 56, Pibeand 200, Ederfugl 120, Havlit 2, Knortegås 16, Alm ryle 22, Svartbag 2, Toppet skallesluger 36, Skarv 14, Gråkrage 6, Knopsvane 36, Gråand 60, Sanglærke 1, Blishøne 80, Troldand 1 par, Hvinand 24.

                 Snebyge over Skarø

 

Skarø, Fredag den 9. februar 2001
Knopsvane 209, Sangsvane 23, Fiskehejre 7, Skarv 70, Grågås 84, Knortegås 12, Gråand 255, Knarand 1, Pibeand 250, Gravand 69, Hvinand 46, Krikand 20, Blishøne 700, Stor skallesluger 2, Toppet skallesluger 8, Vibe 26, Strandskade 1, Stor præstekrave 1, Hedehjejle 200, Alm. ryle 50, Dobbeltbekkasin 1, Musvåge 1, Vintermusvåge 1, Tårnfalk 1, Sanglærke 8. Poul Henrik Harritz.
[ SKARØ REV BILLEDRUNDTUR]

Se også lokalitetsbeskrivelsen + arkiv  

DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev Søndag den14. januar 2001 kl 12:00 - 14:00
Strandskade 1, Vibe 10, Rødben 2, Sanglærke 4 + en flok på 38, Alm. ryle 16, Knortegås 6, Alm hjejle 14, Skarv 10, Svartbag 4, Pibeand 28, Grågås 156, Gravand 6, Toppet  lappedykker 13, Fiskehejre 1, Gråand 130, Bjergirisk 28, Stor skallesluger 7, Blishøne 500, Knopsvane 32, Toppet skallesluger 140, Musvåge 2, Svartbag 4, Sjagger 40, Engpiber 1, Edderfugl 120.
Kalveodde:
Grågås 48, Knopsvane 134, Stor skallesluger 39, Gravand 36, Sjagger 100, Engpiber 6, Toppet skallesluger 63, Gråand 40, Sangsvane 8, Sanglærke 3, Fiskehejre 7.

DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev Mandag den 27. november 2000 Kl 15 -16.
Strandhjejle 2, Stor regnspove 8, Strandskade 2, Skeand 3, Krikand 8, Skarv 6, Svartbag 14, Pibeand 40, Grågås 12, Gravand 2, Gråstrubet lappedykker 2, Fiskehejre 2, Gråand 18, Bjergirisk 50.
DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev Lørdag den 28. oktober 2000
Alm Ryle 5, Vibe 300, Krikand 40, Skarv 20, Svartbag 14, Pibeand 36, Grågås 30, Gravand 2, Gråstrubet lappedykker 22, Fiskehejre 12, Gråand 18, Bjergirisk 250, Knortegås 120

DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev Lørdag den 9. september 2000 kl 18:00 -19:00
Alm Ryle ca 80, Islandsk ryle 4, Stor præstekrave 2, Stenpikker 1, Hvid vipstjert 36, Gul vipstjert 2, Vibe 10, Dobbeltbekkasin 1, Krikand 40-50, Knarand 1, Alm hjejle 70, Spurvehøg 1, Skarv 20, Svartbag 4.

Meget tillidsfuld ryle på Skarø Rev den 9. september 2000. EE-foto

 DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev   Søndag den 23. april 2000. [ SKARØ REV BILLEDRUNDTUR]
Knortegås 8, Musvåge 1, Alm. Ryle 2, Rødben 2 par,
Grågås 12, Skarv 20, Sanglærke 8 par, Vibe 4 par, Gråand 10, Toppet skallesluger 4, Blishøns 6 par + 30,  Strandskade 4 par, Knopsvane 2 apr + 24, Engpiber 6, Krikand 26, Gravand 8, Skeand 1 par, Stær 20, Fiskehejre 6, Rørhøg 1 han, Havterne 3 par, Svartbag 4, Sølvmåge 12 par, Stormmåge 8 par, Hættemåge 26, Gærdesanger 1 sy.
  DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev   Fredag den 24. marts 2000. [ SKARØ REV BILLEDRUNDTUR]
Knortegås 23, Fjeldvåge 3, Pibeand 80, Spidsand 3, Hjejle 12, Alm. Ryle 1, Rødben 10, Musvåge 4, Topppet. Lappedykker 50 (på havet syd for revet)
Mellem Drejø og Skarø: Stenvender 4 (fløj mod Skarø). Modtaget fra Bent Staugård Nielsen & Poul Rasmussen
Søndag den 19. marts 2000 kl. 9:00 -10:00 

Grågås 12, Skarv 200, Sanglærke 8 par, Vibe 24, Rødben 2, Gråand 32, Toppet skallesluger 6, Blishøns 12 par + 100, Strandskade 11, Knopsvane 43,  Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Engpiber 6, Pibeand 80, Krikand 20, Gravand 28, Toppet lappedykker 2, Knortegås 5, Skeand 1 par, Stær 40, Rørspurv 4, Alm. hjejle 48, Fiskehejre 2, Snespurv 1.
  DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev Søndag den 23. januar 2000 kl. 13:30 [ SKARØ REV BILLEDRUNDTUR]
Grågås 11 + 88 overflyvende mod vest, Skarv 26, Alm ryle 18, Strandhjejle 1, Sanglærke 4, Vibe 14, Rødben 1, Gråand 40, Toppet skallesluger 18, Blishøns 10, Strandskade 4, Knopsvane 46, Sangsvane 4 ad + 8 juv, Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Grønirisk 8, Engpiber 2, Stor skallesluger 3 han + 2 hun, Kanadagås 8.
Kalveodde:

Svartbag 18, Toppet skallesluger 12, Fiskehejre 10, Hættemåge 10, Sølvmåge 10, Musvåge 1, Gråand 44, Engpiber 1, Gravand 4, Grågås 15, Blishøne ca. 1000, Skarv 6.
DOF-DK  : 479743 Skarø, Skarø Rev Søndag den 21. november 1999 [ SKARØ REV BILLEDRUNDTUR]
Skarv 36, Svartbag 3, Stær 1, Toppet skallesluger 72, Alm. ryle 42, Vibe 52, Alm. hjejle 30, Fiskehejre 1, Hættemåge 20, Sølvmåge 10, Blå kærhøg 1 hun, Musvåge 2, Gråand 74, Pibeand 6, Krikand 3, Knortegås 7, Strandhjejle 4, Lille kobbersneppe 1, Kanadagås 4, Rødben 2, Engpiber 3, Grønirisk 60.
: 479743 Skarø, Skarø Rev Tirsdag den 7. september 1999.
Skarv 36, Svartbag 6, Hvid vipstjert 4, Stær 350, Toppet skallesluger 6, Alm ryle 8, Gravand 2, Vibe 30, Alm. hjejle 8, Fiskehejre 2, Hættemåge 100, Sølvmåge 80, Dobbelt bekkasin.
: 479743 Skarø, Kalveodde: Søndag 1. august 1999
Krikand 12, Gråand 16, Hvidklire 6, Alm. ryle 4, Vibe 12, Fiskehejre 3, Skarv 12, Svaleklire 2, Gravand 2, Knopsvane 6, Knopsvane 400 rastende mellem Skarø og Drejø, Toppet skallesluger 4.
: 479743 Skarø, Revet: Fredag den 30. april 1999 (Bededag)
Sanglærke 9 par,  Engpiber 2 par,  Strandskade 8 par,   Blishøne 7 par, Gråand 6 par, Vibe 8 par, Gråkrage 6,  Stær 6, Stormmåge 18 par, Sølvmåge 11 par, Hættemåge 26, Gravand 5 par, Rødben 11 par, Toppet skallesluger 4 par, Hjejler 12, Knopsvane 46, Skeand 2 par, Spidsand 2 par, Stor præstekrave 1 par, Ringdue 4, Havterne 8 par, Grågås 6 par, Klyde 3, Krikand 12, Troldand 28, Fiskehejre 3, Pibeand 1 par, Rørspurv 1 par, Gærdesanger 2, Landsvale 3, Tornirisk 6.
Søndag den 4. april 1999
Sanglærke 4 par,  Engpiber 2 par,  Strandskade 6,   Blishøne 4, Gråand 4, Vibe 6, Gråkrage 4,  Stær 6, Stormmåge 9 par, Sølvmåge 9 par, Hættemåge 8 par + 20, Gravand 6, Rødben 4, Toppet skallesluger 6, Hjejler 90 TTN.
: 479743 Skarø, Revet: Tirsdag den 2.juni 1998.
Sanglærke 4 par,  Engpiber 2 par,  Strandskade 4 par, Blishøne 3 par,
Gråand 4 par, Vibe 5 par, Gråkrage 4, Knopsvane 1 par, Stær 12,
Stormmåge 9 par, Sølvmåge 9par, Hættemåge 8par + 20, Gravand 6 par,
Rødben 6 par, Skarv 30, Havterne 6 par, Toppet skallesluger 6 par, Ederfugl 8,
Rørhøg 1 par, land- og bysvale.

: 479744 Skarø, Kalveodde: Onsdag den 8.april 1998.
Fjeldvåge 2, Huskade 1par, Sanglærke 2 par, Engpiber 3 par, Fiskehejre 3, Vibe 1 par, Gråand 3 par,
Strandskade 8 par, Grågås 3, Gravand 24, Spidsand 2 par, Pibeand 22, Krikand 30, Skeand 1 par,
Knortegås 10, Toppet skallesluger 16, Hvinand 60, Knopsvane 6, Klyde 1, Stor præstekrave 1 par,
Stormmåge 12, Rørspurv 1, Hvid vipstjert 1 par.

479743 Skarø, Revet: Onsdag den 8.april 1998.
Sanglærke 4 par + 60 R, Engpiber 2 par + 14R, Strandskade 8 par, Spidsand 3 par, Hedehjejler 60,
Pibeand 12, Blishøne 3 par, Gråand 2 par, Vibe 5 par, Gråkrage 4 + 1par,
Knopsvane 1 par, Stær 38, Stormmåge 40, Sølvmåge 18, Svartbag 2, Hvid vipstjert 2 par,
Hættemåge 12, Gravand 6 par, Pibeand 12, Krikand 4 par, Rødben 8, Gransanger, Bogfinke,
Musvit, Solsort. Selve Revet: Skarv 40.
DOF: 479743 Skarø, Revet: Søndag d. 22. marts 1998.
Sanglærke 3 par, Engpiber 2 par, Strandskade 8 par, Spidsand 2 han + 1 hun, Hede hjejler 80,
Pibeand 4, Blishøne 12 par, Gråand 6 par, Grågås 1 par, Fiskehejre 1, Vibe 5 par, Gråkrage 6,
Knopsvane 2 par, Stær 6, Stormmåge 6, Sølvmåge 18, Kanadagås 8 (TTN kl. 8.25),
Knortegås 22, Svartbag 4.
På havet vest for Skarø: Ederfugl 100, Hvinand 80, Toppet skallesluger 52, Knortegås 46,
Knopsvane 2 par (1 rede), Gravand 3 par, Blishøne 300, Svartbag 1 par, Gråand 1 par,
Sølvmåge 26, Strandskade 2 par.
DOF: 479744 Skarø, Kalveodde: Tirsdag d. 23. december 1997.
Syd for Skarø: Knortegås 45, Ederfugl 500, Knopsvane 60 Poul Henrik Harritz
DOF: 479743 Skarø, Revet:
Tirsdag d.
1.juli 97.
Blishøne 3par, Gravand 6par, Vibe 4par, Alm ryle 1par, Gråand 3par, Rørhøg 1par,
Rødben 3par, Stor præstekrave 1par, Strandskade 10par, Havterne 10par, Sølvmåge 10par
Stormmåge 15par, Hættemåge 20, Skarv 20, Gul vipstjert 1par, Hvid vipstjert 1par
Sanglærke 6par, Engpiber 1par, Tornirisk 2par, Tornsanger 1par, Stær 20, Grågås 2par,
Ederfugl 12, Fiskehejre 1, Toppet skallesluger 2par.

DOF: 479744 Skarø, Kalveodde:
Tirsdag d.
1.juli 97.
Knopsvane 60, Strandskade3par, Rødben 1par (yngler),
Gråand 8par+ 1 hun md yngleadfærd, Toppet skallesluger 3par, Sanglærke 6par,
Engpiber 2par, Gravand 8par, Sølvmåge 10,
Stormmåge 10par yngler, Hættemåge 40, Stær 20, Skarv 18, Svartbag 1par,
Stor præstekrave 1par, Tårnfalk 1par, Gulbug 1 han synger.
(Engen er delvis afgræsset af 13 kvier)

Læs også De Danske Småøer. og SydforFyn


Tid:Time in Denmark Dato:Dagens dato Antal besøgende siden september 1997: [How many]

Sidst bearbejdet den 26 januar 2015. Erhardt @ Ecklon
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon
This site was created with 100% recycled electrons.