[Back]

  
 Amphi Consult har fået del i EU-Life projekt til redning af den danske klokkefrøbestand.I perioden 1999 - 2003 skal Amphi Consult i samarbejde med Fyns Amt, Vestsjællands Amt,
Storstrøms Amt, Rosenfeldt Gods og Ravn Consult arbejde på "at konsolidere klokkefrøen i
Danmark".
Amphi Consult Kvækkende klokkefrø han

Amphi Consult har udformet ansøgningen og er koordinator for projektet. Projektet er endvidere
udvalgt som demonstrationsprojekt i EU for arbejdet med at bevare truede padder. Amphi Consult
står for hovedparten af den praktiske del i Fyns- og Storstrøms Amt.
Det samlede budget er på 6. mill. kroner, og 49% heraf er støtte fra EUs LIFE-midler.

EU-LIFE - projekt

En del af EU-kronerne skal gå til at grave ca. 100 nye vandhuller til klokkefrøerne i hele landet. 
Der er således allerede gravet flere vandhuller i efteråret 1999 og foråret 2000 på Østfyn.
Strategien er at grave flere vandhuller dér, hvor klokkefrøen allerede findes for på den måde at
skabe de bedste betingelser for klokkefrøen og via vandhuller at forbinde bestandene af klokkefrøer.
Der er afsat midler i projektet til at opkøbe mindre arealer i de områder, hvor klokkefrøen er mest sårbar.
Arealerne afgræsses eller braklægges for at skabe bufferzoner mellem intensivt dyrkede marker
og vandhullerne.

Bestandene skal optimeres:

Den primære grund til projektet er dog at optimere de allerede eksisterende bestande af klokkefrøer.
7 ud af de 8  danske bestande består kun af 100 - 200 dyr i hver og for at have en bæredygtig
population skal den helst bestå af mindst 500 voksne individer. Med en bestand på denne størrelse
er risikoen for indavl og for at bestanden går til grunde mindre. Målet med projektet er at få alle
klokkefrøbestande i Danmark op på hver 500 voksne dyr.

Foråret 2000:

I foråret 2000 har arbejdet bestået i at indsamle æg fra Klokkefrøen, hvilket foregik i den varme
periode af maj-måned. Æggene er indsamlet på henholdsvis Avernakø og Klintholm.
Klokkefrøen lægger æg rundt om stænglen på vandplanter. Stænglen klippes over under ægklumpen
og tages med til baljer med vandhulsvand.

Æg af Klokkefrø (Bombina bombina 1999 Klintholm)
     Klokkefrø æg

I løbet 2-3 uger er haletudserne store nok til at blive sat ud i specielle netbure i klokkefrøvandhullerne.
Burene bliver tilset så ofte det kan lade sig gøre dog mindst en gang om ugen, og når haletudserne er
blevet til klokkefrøer, sættes de ud for at supplere de eksisterende bestand.

Reservebestande:

Som et led i projektet oprettes reservebestande for alle klokkefrøbestande i Danmark  på steder,
hvor der tidligere har levet klokkefrøer. På den måde sikres det at kopier af generne fra de enkelte
bestande bliver bevaret.

På DN´s gods Skovsgaard på Langeland og på Fyns Statsskovdistrikts område på Sydlangeland
udsættes 1500 nyforvandlede klokkefrøer.
Der er således udsat klokkefrøer i Gulstav Mose, Søgård Sø og Mose ved Ørnebjerg.
På Ærø udsættes 1000 nyforvandlede klokkefrøer.

Udsætning af klokkefrøer på Ærø juni 2000
Udsætning af yngel
Ærø
Niels Damm sætter klokkefrø-yngel ved Skovsgaard, Langeland den 8. juni 2000.
Udsætning af yngel
Skovsgaard
Opdræt på Klintholm
Opdræt på Klintholm

Derudover udsættes der 40 klokkefrøer på Hjortø fra en særlig opdræt af æg fra Hjortø. På naboøen, 
Birkholm fortsættes udsætningen af klokkefrøerne fra 1998 med nogle hundrede.

Læs også Klintholm...

[Back]