[Tilbage]

Herpetologisk Fænologi 2000

Læs her obs fra: [ januar,  februar [marts] [april] [juni] [juli] [august]  [september] 
[ Direkte til Fænologi-oversigten ]
                                                                                 
Siden er sidst opdateret
  : 05. februar 2004 07:26:58             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

MAJ:

  Hej med Jer
Jeg har en lille historie angående min sø.

Jeg har ansøgt amtet om at få lov til at grave en sø, og der var en mand ude for at se stedet fra amtet. Han godkendte stedet og sagde, at stedet er ideelt da området er søfattigt. Efter en skriflig godkendelse graver jeg en 1500 kvm.sø på min udtagene landbrugsjord. Efter 6 mdr.opdager fredningsstyrelsen, at amtet har overset en fredning på området. Et møde på stedet bliver aftalt ved søen der møder 11mennesker op. Danmarks Naturfredningsforening vil have søen fjernet selvom søen kun kan ses fra luften af offentlig publikum. Man skulle tro det var løgn. D.Naturfredningsforening vil hellere have en kornmark end min sø.  Grotesk! Modtaget fra Robert Dahl Nielsen, Hejnsvig den 30. maj 2000 yellow_u.gif (1028 bytes)
Tak for dit svar på mit brev. Her er en lidt mere detaljeret beskrivelse af den sag jeg har omtalt. (Modtaget den 1. juni 2000)

Sidste år købte jeg sammen med 5 andre medlemmer af min familie en gård i Risbøl ved Donslund. (Matrikel 4t Risbøl, Hejnsvig) Jorden grænser op til Ansager Å. På nordsiden er der en fredning som blev afsagt den 22. februar 1971. Fredningen er motiveret af at området efter udvalget opfattelse har en sådan skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, at det jfr. naturfredningslovens § 1 har væsentlig betydning for almenheden.

Den 27. maj 1999 søgte vi Ribe Amt om dispensation i medfør af naturbestkyttelses lovens §§3 og 4 samt lov om planlægning § 35 til at lave en udgravning til en 2000 kvadratmeter stor sø på ejendommen. Grindsted Kommune videresendte vores ansøgning til Ribe Amt med deres anbefaling at dispensationen skulle gives. Ribe Amt behandlede sagen og vi fik tilladelsen i et brev af 13. september 1999. Tilladelsen blev givet under forudsætning af at ingen parter klagede over deres afgørelse inden for en frist af 4 uger. Der kom ingen.

Søen blev etableret, hvorefter vi søgte om tilladelse til plantning af 2 læhegn. Under behandlingen af denne ansøgning blev amtet opmærksomme på at man havde overset tidligere nævnte fredning. Og de sendte en meddelelse herom til fredningsnævnet. De anbefalede dispensation fra fredningen med følgende begrundelse:

" Der er beklageligvis sket en fejl hos amtet ved behandlingen af en sag om etablereing af en sø på ejendommen matr. nr. 4 t Risbøl, Hejnsvig. Ejendommen er beliggende ved Rugbjergvej vest for Donslund på sydsiden af Ansager Å. Fejlen består i, at amtet i relation til planloven og naturbeskyttelsesloven har meddelt tilladelse til søens etablering uden fredningsnævnet forinden har behandlet sagen. -Søen er ansøgt etableret inden for Ansager Å-fredningen. 

Som det også er gjort gældende i amtets vurdering og godkendelse til søens etablereing er en sø det pågældende sted ud fra en ren landskabelig og biologisk betragtning et udmærket "element" at supplere området med under forudsætning at søen anlægges "rigtig" (hvilket synes sikret ved amtets vilkår i godkendelsen) Dette udsagn skal også ses på baggrund af, at søen anlægges på landbrugsjord (brakjord) og ikke i §3 arealet (vådområdet) langs søen. "

Vi blev tilsagt et møde d. 10. marts 2000, hvor søen skulle besigtiges. (Næsten et år efter at oprindelig tilladelse var givet) Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforening protesterede mod etableringen af søen med begrundelse i at søen ville ødelægge de landskabsformer som fredningen skulle beskytte. (Ådalen). Grindsted-Vorbasse Museums repræsentant protesterede med stort set samme argumentation. Topografen som repræsenterede Ribe Amt stemte for søen med begrundelse i en biologisk vurdering af hvad søen ville betyde for dyrelivet i området og begrundede i øvrigt også sin mening med at søen er anlagt således at den af den almene offentlighed kun kan besigtiges fra luften!!!!!!!!!!!!!!!

Søen er som sagt etableret og er allerede en del af området. Dvs. der er frøer og padder i søen den omkringliggende jord er taget ud af almindelig landbrugsproduktion og ligger brak. Men synet af Ansager Ådal fra luften er altså vigtigere fra Danmarks Naturfrednings forening end levevilkår for 1000 vis af padder som i øvrigt er total fredede. Måske foreningen skulle skifte navn?! Det man forsøger at bevare er et kig over en ådal som ikke er offentlig tilgængelig fremfor dyrelivet i søen og et område som kan ligge brak til gavn for dyreliv og fauna. 

Afstemningen i fredningsnævnet faldt desværre ikke ud til vores fordel og vi er blevet meddelt at søen skal fjernes og retableres som kornmark/gyllemark inden 1. oktober i år. 

Hvis du vil må du meget gerne lægge mit brev ud på nettet. Vi har brug for så meget støtte som muligt til vores sag, vi har anket afgørelsen og borgere som vil støtte vores sag er velkomne til at klage til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klager skal sendes inden 5. juni.

Med mange venlig hilsner
Robert Dahl Nielsen yellow_u.gif (1028 bytes)

                       [ Deltag i debatten ]yellow_u.gif (1028 bytes)


  OPLYSNINGER OM KLOKKEFRØ OG GRØN FRØ:

Klokkefrøer (Bombina bomina), Knudshoved Odde:

1. maj: Endnu ingen æg at finde. En del kvækning i vandhul 11, moderat kvækning i vandhul 4.

9. maj: Tre ægklumper i vandhul 4, med tilsammen ca. 75 æg. Kun to frøer kvækkede her. Ingen æg andre steder. To frøer kvækkede i vandhul 9, en del frøer kvækkede i vandhul 11.

Senere datoer: Ingen yderligere æg, og næsten ingen kvækkeaktivitet. Vejret har først været for varmt og tørt, og derefter for koldt og fugtigt. 

Grøn frø (Rana esculenta):
Knudshoved Odde: Nogle få ægklumper, flere dage gamle, d. 9. maj.
Torrig, Lolland: Nogle få ægklumper, flere dage gamle, d. 10. maj.
Senerehen er der lagt ret mange grøn frø æg rundt omkring, indtil vejret blev køligt. 
Kåre Fog Modtaget den 27. maj yellow_u.gif (1028 bytes)

Weekenden den 19-21 maj ved Vejlerne i Thy: Strandtudser, Butsnudet frø, Spidssnudet frø og Markfirben ved Hanstholm fyr. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)

Han og hun af markfirben.
Markfirben ved 
Hanstholm Fyr


 Gunnar Knudsen havde en enkelt grønbroget tudse (Bufo viridis) i Bøjden (Fyn) og en del strandtudser .(Bufo calamita)! Modtaget den 17. maj via Erik Ehmsen. yellow_u.gif (1028 bytes)


11. maj kvækkede de grønne frøer (Rana esculenta) endelig i Stavnsholt Gadekær ved Farum - ikke specielt tidligt. Thomas Vikstrøm. Modtaget den 16. majyellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag 15. maj. 
Drejø: Grøn frø (Rana esculenta) stort kvækkekor (ca. 60-100 hanner). 
Hjortø: Grøn frø (Rana esculenta) stort kvækkekor (ca. 100 hanner) og 3 Klokkefrøer
(Bombina bombina)
Birkholm: Grønbroget tudse (Bufo viridis) ca 20-30 hanner, 3 par i amplexus, nylagte ægsnore og 3 Klokkefrøer (Bombina bombina). Klokkefrøernes bugmønster er forskellige fra dyr til dyr, hvilket kan bruges til at identificere dyrene. Se billedet herunder af de tre hanner på Birkholm. Det bliver spændende at følge dem de kommende år. Nylagte æg af
Grøn frø (Rana esculenta).

Grønbroget tudse i amplexus Birkholm den 15 maj 2000. viridis15maj00.jpg (17703 byte) EE-foto      Tre klokkefrøhanner den 15maj 2000 (32243 byte) EE-foto    Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)  


Nyt fra Sverige 12/5. Hittade en Lökgroda (Pelobates fuscus) ad. hona vid Löddeköpinge. Inget spel hördes från dammarna i området.
13-14/5. Letade Grönfläckig padda (Bufo viridis) som är utplanterad på Hallands Väderö. Tyvärr hördes inget spel och inga ägg eller larver hittades. 20-25 Snokar (Natrix natrix) som här är lika svarta som i Danmark, 10-15 Mindre vattensalamandrar (Triturus vulgaris) och 1 Kopparödla (Anguis fragilis) blev vad jag hittade. Hälsningar Lasse Bergendorf.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg har i sommeren 1999 opserveret en springfrø (Rana dalmatina) (formentlig en hun) i mit havebassin på sydamager. Dengang læste jeg også på jeres hjemmeside, men var usikker på om det nu også var en springfrø. 
For få dage siden opdagede jeg en frø i havebassinet igen og i dag ( 13/5-00) har jeg haft mulighed for at studere den på nært hold. Denne gang er jeg ikke i tvivl om at det er en springfrø. Jeg tror, at det er en han på grund af størrelsen. 
Jeg har ikke så meget forstand på frøer og padder, men det kunne måske have jeres interesse, at der også findes springfrøer på Amager.
Håber oplysningen kan bruges i jeres arbejde. Mvh. Helge Juel Andersen E-mail:
hjuel@post3.tele.dk yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg kan se at haletudser af spidssnudet frø (Rana arvalis) mangler i skemaet for i år - sikkert en forglemmelse fra indsendernes side. En observation af sådanne fra Vestamager 11/5 er givetvis meget sen, og de var da heller ikke helt små længere, men arten skal da ikke mangle fra oversigten.
Fra Sprogø 12/5 kan det meldes, at de grønbrogede tudsers
(Bufo viridis) antal ved vandhullerne tilsyneladende er i aftagen. Undertegnede gennemfører i år mærkning af dyrene (PIT-mærker) som led i evalueringen af Storebæltsforbindelsens effekt på bestanden. Genfangst til næste forår skal forhåbentlig vise, hvor stor bestanden er nu hvor anlægsarbejderne er helt afsluttet og der er etableret naturpleje med får. Hvor min ledsager og jeg ved besøg i midten af april og begyndelsen af maj kunne fange omkring 125-190 dyr pr. besøg, var der i går kun 68 dyr, og der var næsten ingen kvækning. Det kan være det hjælper, hvis vi får noget regn. 

Og så til noget helt andet: 
Kan man stadig gøre sig håb om at finde voksne stor vandsalamander
(Triturus cristatus) i vandhullerne? Med venlig hilsen. John Frisenvænge. 
Svar til John: Mange Stor og Lille vandsalamander i vandhul ved Ryttervej, Svendborg den 14. maj. Alle i meget flotte yngledragter. Mvh Erhardt.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Grønbroget tudse (Bufo viridis) kvækkede fortsat på Vestamager den 10/5, men strandtudse (Bufo calamita) blev ikke hørt. Jeg har dog kun hørt 4 strandtudser derude i år, og det er svundet gevaldigt i oversvømmelser o.lign. 
Er strandtudserne stadig aktive i de større bestande?

Den 11/5 hørte jeg på Vestamager et par grønbrogede tudser kvække om dagen. Det lykkedes at finde haletudser af strandtudse et enkelt sted og af grønbroget tudse et par steder. I øvrigt så jeg blomstrende Maj-Gøgeurt. Med venlig hilsen John Frisenvænge. Modtaget den 11. maj
yellow_u.gif (1028 bytes)


Klokkefrø overtager 7. hektar på Avernakø. Fyns Amts Avis den 9. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)

Fyns Amts Avis (69345 byte)


Hjelmshoved, nordøst for Hjortø i det sydfynske øhav: 1 klokkefrø (Bombina bombina) kvækkede og 10-15 grønbrogede tudser (Bufo viridis) og grønne frøer (Rana esculenta) ligeledes i dag tirsdag den 9. maj. Æg af grøn frø. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


I pandelampens skær og med lyden af løgfrøernes (Pelobates fuscus) spagfærdige kvækkekoncert, og de grønne frøers (Rana esculenta) alt andet end afdæmpede koncerter i områdets vandhuller, blev der i nat observeret en del ganske nylagte ægklumper af grøn frø, i flere af de vandhuller ved Hjerpsted, Sønderjyllands Amt gennem de senste år har plejet for især løgfrø og grøn frø. Der blev gjort flere fund af nykolonisering af både grøn grøn frø og løgfrø. Hvor grøn frø stadig generelt er meget aktiv, er der lidt mere spredt aktivtitet blandt løgfrøerne i den sydvestlige del af Kongeriget. I nogle vandhuller er der endnu ganske livlig aktivitet, mens der i andre sidder tavse hanner, som dog glædeligvis vil snakke med en forventningsfuld herpetolog! Med venlig hilsen Per Klit. Modtaget den 7.majyellow_u.gif (1028 bytes)


Store haletudser af grønbroget tudse (Bufo viridis) fundet i vandhullerne i Valbyparken i den sydlige del af Københavns Kommune i dag. Stort set alle vandsamlinger var taget i anvendelse. Der var haletudser både i de anlagte vandhuller i "frøparken" og i småvandhuller i tre små "temahaver" etableret i 1996. Desuden var der haletudser i en nyanlagt sø og i Gåsebækrenden lige uden for parken. 
Vandhullerne i Valbyparken blev etableret i 1995 som erstatning for tab af ynglesteder i Gåsebækrenden og Sydhavnstippen som følge af anlægget af en jernbanestrækning. Det lader til at bestanden nu for alvor har slået an i området. Kåre Fog optalte for øvrigt den 22/3 46 hanner og en hun i Valbyparken. Med venlig hilsen. John Frisenvænge. Modtaget den 7.maj
yellow_u.gif (1028 bytes)


Grønbroget tudse (Bufo viridis) larver fundet Sprogø 5/5.
Løgfrøerne
(Pelobates fuscus) på Nordsjælland synes i lighed med andre steder at have overstået kvækningen for i år. I hvert fald var der kun kvækning i få af de undersøgte vandhuller i Hillerød-området 30/4, og den 2/5 var der helt tavst i vandhullerne i samme område. Med venlig hilsen John Frisenvænge. Modtaget den 6. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)


4. maj.: Løvfrøæg (Hyla arborea) under klækning. Kristianssæde, Lolland. Kåre Fog. Modtaget den 6. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm den 5. maj. Tre hanner af klokkefrø (Bombina bombina) hørt af Lars briggs og Niels Damm.
Desuden på Hjortø samme dag: 5 hanner og tre hunner. Hjelmshoved 1 han hørt. Fredag den 5. maj 
yellow_u.gif (1028 bytes)  


Knolden ved Fåborg, Fyn den 4. maj: Kvækkende hanner af Grønbroget tudse (Bufo viridis) 28 stk i to vandhuller/oversvømmelser og Strandtudser (Bufo calamita)  20 stk i to vandhuller/oversvømmelser. 
Øst for Fåborg ved Nab: 10 kvækkende hanner af Strandtudser (Bufo calamita) og 1 Grønbroget tudse (Bufo viridis) i to vandhuller på sydkysten. Modtaget fra
Lars Briggs.yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm den 4. maj Kl 21:30-22:30: To hanner af klokkefrø (Bombina bombina) kvækker i to huller på Birkholm (Trekanten & Nørresø). 
Stor Egholm: 10 -15 hanner af Grønbroget tudse (Bufo viridis) "fløjter" i vandingshullet. Erhardt yellow_u.gif (1028 bytes)


I dag var der 7 ægklumper af grøn frø (Rana esculenta) i det vandhul, der hører til Søby Skole, Ærø. Her til aften sås en han af Lille vandsalamander (Triturus vulgaris) vandre fra vandhul i aftagende yngledragt M.v.h. Kim. modtaget den 4. maj yellow_u.gif (1028 bytes)


Tirsdag den 2. maj Avernakø over 500 æg af klokkefrø (Bombina bombina) talt af Lars Briggs Modtaget via Niels Damm den 2. maj yellow_u.gif (1028 bytes)


 Tirsdag den 2. maj ved Kulsø nordøst for Thyregod 14-15 hanner af Løgfrø (Pelobates fuscus), der kvækkede kraftigt, hvilket kunne høres 15 meter borte. Hanner saf ca 1,5 meter under overfladen.
Ligeledes den 2. maj 4 + 4 hanner af Løgfrø
(Pelobates fuscus) i to særskilte huller ved Hammer. Hullerne er oprenset i 1997 og ingen løgfrø er konstateret i 1998 og 1999, men her i år 2000 kvækkede  i alt 8 hanner fra 1,5 meters dybde i svømmende vandaks vegetation.
Lørdag den 29. april 6 hanner af Løgfrø (Pelobates fuscus) kvækkede ved Rørbæk Sø syd for Nr. Snede Modtaget telefonisk fra Niels Damm den 2. maj
yellow_u.gif (1028 bytes)


Søndag aften den 30 april hørte vi mange løvfrøer (Hyla arborea) på Roneklint. Vi kunne iagttage mange par i amplexus. Der var allerede lagt en del æg, heraf var nogle omkring tre dage gamle. Venlig hilsen Kurt Jørgensen og Michael Løgstrup. Modtaget den 2. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)


Jeg fik en overraskende observation i dag. I min nabos havedam i Mariager har den lille vandsalamander (Triturus vulgaris) været aktiv i en periode, men i dag så jeg en voksen han forlade vandhullet og søge op i et nærliggende stendige. Han havde allerede mistet sin yngledragt. Jeg undersøgte havedammen for at finde andre salamandre (bestanden er over 20 dyr), men fandt kun 2 udlegede hunner. Venlig hilsen Søe Pedersen. Modtaget den 2. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)


Tirsdag den 2. maj. Det sydfynske Øhav:
Odden min. 3 ægsnore fra 3 hunner af Grønbroget tudse
(Bufo viridis). En enkelt død hun i vandhullet.  
Stor Egholm min. 2 ægsnore fra 2 hunner af Grønbroget tudse
(Bufo viridis) . Erhardtyellow_u.gif (1028 bytes)


Mandag den 1. - 2. maj Kl 22:00 -01:30: Birkholm Grønbroget tudse (Bufo viridis) og Grøn frø (Rana esculenta) kvækkede. Klækkede ægsnore af Grønbroget tudse og samtidig helt nylagte ægsnore af Grønbroget tudse (Bufo viridis). Flere af de Grønbrogede tudser (Bufo viridis) er hakket ihjel af fugle? Bagkroppen mangler, men dyrene lever stadig. Rigtig mange Grønbroget tudse (Bufo viridis) vandrer overalt på øen og Frede og Morten fortæller, at padderne er blevet en plage. Senere samme nat Grønbroget tudse (Bufo viridis) ved Søby-Monnet ca 15 hanner. Mange Grønne frø (Rana esculenta) kvækker.  Lars Briggs og Erhardtyellow_u.gif (1028 bytes)


Hei!
Her i Arendal i Sørnorge begynte paddene (Bufo bufo) å oppsøke sine bydammer rett før påske ca. 14 april og fortsatte å komme fram hele påsken. Det skjedde ingen egglegging i påsken. Ved midnatt 18 april fant jeg to stk . liten salamander
(Triturus vulgaris) på vegen forbi en gytedam midt i et boligområde i Arendal. Denne helgen 29 april til 1 mai var det svært varmt, og jeg vil tro at mye av egglegginga har foregått da. Jeg fant eggsnorer i en solbelyst svabergpytt søndag 30 april, men jeg tror at paddene i skogsvannene litt inn fra kysten er litt tregere. Jeg fant mange liten salamander (Triturus vulgaris) i flere små svabergpytter på Tromøya i Arendal søndag 30 april. Hilsen Beate Johansen, Arendal, Norge. Modtaget den 2. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)


Indenfor den sidste uge Snog (Natrix natrix) 2 gange i Smørmosen og Stålorm (Anguis fragilis) i Østerskoven, Thurø ved Svendborg. Grøn Guide - Arne Bruun Hjemmeside . Modtaget den 2. maj. yellow_u.gif (1028 bytes)


Løgfrø (Pelobates fuscus) : 29. april, NV for Næstved: klækkede ægsnore af løgfrø.  Løvfrø (Hyla arborea): 30. april, Torrig, Lolland: æg. Kåre Fog Modtaget den 2. maj yellow_u.gif (1028 bytes)


Desuden hørte jeg grønbroget tudse (Bufo viridis) i Vejlen, Taasing lørdag morgen.  Poul Rasmussen. Modtaget den 2. maj.  yellow_u.gif (1028 bytes)  


30/4 Knudshoved Odde, bisonindhegningen: Kvækkende klokkefrø (Bombina bombina), grøn frø (Rana esculenta), løgfrø (Pelobates fuscus). Markfirben (Lacerta agilis) (han) set. Modtaget den 2. maj fra Tove Hels yellow_u.gif (1028 bytes)


18. april: 2 hugorm (Vipera berus) hun solende sig i Husby Klit ved Odbjerg Strand, Vestjylland.
30. april: 1 stor hugorm hun set i Tisvilde Hegn, Nordøstsjælland, men hele 6 set sammesteds af Ole Jenkel. Desuden kvækkende grøn frø (Rana esculenta) i de nærliggende Tibirke Bakker samt flere grønne frøer og 2 snoge (Natrix natrix) set i Horsekæret, Tisvilde Hegn. Thomas Vikstrøm. Modtaget den 2. maj.
yellow_u.gif (1028 bytes)


Det lune vejr og megen sol i april har for alvor sat gang i frøerne på Als.

Den 20.4 kl. 22.30 - 23.30 hørte jeg 1 løvfrø (Hyla arborea), flere gode løgfrø (Pelobates fuscus) kor, samt et overordentligt kraftigt kor af strandtudser
(Bufo calamita) fra strandengen -Lyngen- også på Mjelsmark, jeg talte omkring 220 dyr, heraf mere end 10 par i klamring, men jeg så ingen ægsnore. Samme aften kørte jeg til Fjordmosen i Nørreskoven, herfra hørtes et større kor af løvfrø (Hyla arborea), omtrent 35 dyr. 

Den 23.4 kl. 22.30 - 24.00 Det gode og lune vindstille vejr lokkede rigtigt mange løvfrøkor frem af vinterdvalen. Jeg hørte store kor i de damme, dyrene er registreret igennem de sidste 10-12 år, også enkelte nye damme er kommet til i årenes løb.
Der var kor af løvfrø (Hyla arborea) ved Fynshav ca. 30 dyr, i en grusgrav ved Anholt ca. 35 dyr, samt flere kor i andre lokaliteter. 
Ved Hundslev var der et stort kor på omkring 70 dyr. Ialt talte jeg i 11 damme ca. 260 dyr, det lover godt for den forestående sæson, men det kræver at vejret har den rigtige dragt på.

Den 22.4 så jeg en stor hugorm (Vipera berus) ligge og solbade, på en lun plads i Søgård mose, der ligger lidt Sydligt for Kværs. Modtaget fra Andreas Andersen den 1. maj.
yellow_u.gif (1028 bytes)


 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 1999.
Alt hvad, der blev sendt til siden i 1998, kan hentes HER (zip-fil 220kb) og for 1999 kan hentes
HER (zip-fil 2006kb)
Var der noget du ikke fik sendt i 1998/1999 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Med ønsket om et godt padde- og krybdyr-år.Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon new_anim.gif (416 bytes) Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm