Tilbage til Herp. fænologi 
Tilbage til www.snatur.dk

Herpetologisk Fænologi 2002

Læs her obs fra: [Året 2001] [Januar/februar 02] [marts 02] [april 02] [juni 02]
[ Direkte til Fænologi-oversigten

                                                                                 
Siden er sidst opdateret:
   05. februar 2004             Skriv til Herpetologisiden her.           [ Skriv direkte til siden fra Nettet ]

MAJ:

Korshavn Avernakø Torsdag den 31. maj 2002. Kl 22:00-24:00
Strandtudse (Bufo calamita) 2 Hø, Skrubtudse (Bufo bufo) 10, Grønbroget tudse (Bufo viridis) 6. Lars Briggs m. fl

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fælledparken Latterfrø (Rana ridibunda) Søndag den 26. maj 2002
Søndag den 26 maj var der kommet godt gang i parringskaldene hos latterfrøerne i Fælledparken. De var også begyndt på æglægningen og der var ægklumper som var et par dage gamle. Vi vil tro at der i alt er omkring 200
latterfrøer i Fælledparken. Vi iagttog også en del ungdyr, i flere forskellige størrelser. 

Københavns Zoo. Klokkefrø (Bombina bombina) Mandag den 27. maj 2002. 
I dag tirsdag, fandt Michael i Zoo, de første klokkefrø-æg fra Hjortø-klokkefrøerne.
Venlig hilsen Michael/Kurt

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø. Grønbroget tudse (Bufo viridis): Mandag den 27. maj 2002. Kl 23:30 - 00:30
Som bebudet var jeg i aftes, d. 27.05.02 mellem kl. 23:30 og 00:30 igen i Plekkær, denne gang bevæbnet med en mægtig stavlygte. Vejret var perfekt: måneløst, overskyet, lunt (ca 16 grader) og næsten vindstille. I Plekkær kvækkede vistnok 5-7 hanner, så vidt jeg kunne høre, hvortil kom en del afværgelyde hele tiden og hele kæret rundt.
Men i stavlygtens skær kunne jeg ved gentagne tællinger af øjenreflekser rundt i hele den åbne del af vandhullet konstatere tilstedeværelsen af mindst 30 tudser, hvortil kom dels at jeg kunne høre flere i tagrør- og starbevoksningerne, og dels at man jo ikke kan fange nogen reflekser, når dyrene ligger med snuden den stik modsatte vej.
Sammenfatning: mit oprindelig gæt på et sted mellem 30 og 50 dyr i Plekkær bør nok snarere opjusteres til mellem 50 og 75. Og det er jo ikke slet så galt. Tallene for Hennings Mose, hvor lysning er umulig (medmindre man udstyrer sig med en gummibåd, samt en machete til at bane vej for samme gennem rørskoven ud til vandspejlet), bør vel opjusteres efter tilsvarende forholdstal, altså snarere mellem 30 og 50. 

Men jeg hører stadig meget gerne fra mere erfarne om "pålidelige" forholdstal mellem sete / hørte antal dyr, og faktisk eksisterende antal individer.


Med venlig hilsen Jens Bech

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkholm, Sydfynske Øhav Mandag den 27. maj 2002 
Klokkefrø (Bombina bombina) 4 Han kvækkede (minimum - både gamle og unge) Niels Damm

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Søgaard Mose, Sydlangeland Mandag den 27.  maj 2002 Kl 17:50 -19:50 
Klokkefrø (Bombina bombina) 4 Han kvækkede (minimum).

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø Søndag den 26. maj 2002 
Jeg kan supplere med, at jeg igår, søndag d. 26., igen var i Plekkær mellem 15 og 16. Det blæste ret kraftigt fra sydøst men var klart solskinsvejr. Grønbroget tudse (Bufo viridis) 6 - 7 hanner kvækkede, men der sås adskilligt flere dyr. Jeg forsøgte mig med lidt forsigtig barfodsvadning rundt i kæret langs bredvegetationen (men kun på bar bund, hvor jeg kunne se at jeg ikke ødelagde noget) for at kigge efter ægsnore, men uden resultat. Derimod så jeg en hel del enkeltvis fritsvømmende haletudser.
Jeg vil forsøge mig med natlampen ved først givne lejlighed for at se, hvor mange individer den metode giver. Men en hel del vil givetvis være skjult i bredvegetationen (hvor de også sidder og kvækker), så heller ikke den metode giver noget sikkert resultat. Men selvfølgelig endnu et minimumsantal, og det kan da være nyttigt.

Endelig bør jeg vel også anføre, at især to af dammene i Strynø By (Postens Dam og Saes Dam) nærmest er helt levende af grønne frøer (Rana esculenta). I Postens Dam er der næppe under 300-400, og formentlig det halve i Saes Dam. Også Rovs Kær ved Kærvej på øens sydlige halvdel er stadig godt forsynet, til trods for at dette oprindelig så fremragende vandhuls tilstand er markant forværret, med sydbredden næsten totalt tilgroet i mere end mandshøje urter, brombær- og pilekrat i tiltagende tæthed. Samtidig har rørskoven og de #%§!!?+$!£!! udsatte dunhammere bredt sig, lige som en tæt overfladevegetation nu helt har erstattet det oprindelige vandspejl, så de frøer der skal gennemtrænge tæppet af andemad, kransnålalger og sammenfiltrede ranker af vandranunkel, må formodes nærmest at have bryderkondi, hvis det skal lykkes :-(
Også i Rovs Kær ville der være en oplagt amtslig opgave. Mvh Jens Bech.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Strynø Fredag den 24. maj - Lørdag den 25. maj 2002. (+ den 17. maj & 20. maj )

OBS'er af Grønbroget tudse (Bufo viridis) 

Fredag d, 17. ds. og mandag d. 20. besøgte jeg de to kerneområder på Strynø: "Henning Mose" ved østkysten nord for færgestedet, og "Plekkær" (eller "Pletkær") ved øens sydspids. Ingen af gangene kunne jeg med sikkerhed konstatere mere end 2 kvækkende hanner hvert sted, men jeg vurderede at vejret ikke var optimalt.
Efter regnen i slutningen af afvigte uge har jeg forsøgt igen: ved Plekkær fredag, i let regn, moderat sydsydvestlig vind og ca 14 grader, og igen igår, i solskin og let sydvestlig vind. Plekkær er et lavvandet strandeng-kær med fast bund og vist intetsteds mere end ca 20 cm dybt med nuværende vandstand. Det tørrer helt ud i meget tørre somre. Det har en moderat og lav bredvegetation af starer, især i nordsiden, mens sydbredden kun har enkelte startotter og ellers engens græstæppe gående helt ud til bredden. Kun i østsiden, ind mod et højt, stensat dige, ses en mindre bestand af tagrør. Engen omkring det har været afgræsset gennem årene til og med sidste år men har nu, på grund af et ejerskifte, ingen umiddelbar udsigt til, om jeg så må sige: "spontan" afgræsning, altså alene ved lodsejerens mellemkomst.
Plekkær er altså (endnu) den arketypisk klassiske type lokalitet for grønbroget tudse, og den skuffede heller ikke ved de sidste to besøg:

Fredag d. 24.05.02. mellem kl 22 og 23: Omhyggelig aflytning gennem en god time gav som resultat mindst 10, snarere 12 kvækkende hanner, fordelt rundt langs bredderne men flest i øst, muligvis fordi en vis reflektorvarme fra det høje stendige her kan have opvarmet vandet (og bunden) en anelse mere end i vandhullet iøvrigt. Til ovennævnte antal kommer de dyr, som jeg ved hjælp af kikkert kunne se i vandspejlet mod det svage solnedgangslys, og det var ikke under 10. Så vidt jeg kunne høre, kvækkede kun en enkelt eller to af disse dyr, hvoraf selvfølgelig en del har været hunner nyankommet (?) til stedet efter det nylige regnvejr.

Lørdag d. 25.05.02. mellem kl 14 og 15.30: Gårsdagens iagttagelser underbyggede min formodning fra tidligere år om antalsforholdet mellem kvækkende dyr og faktisk tilstedeværende. Min søn Esben og jeg brugte de 1½ time på at sammenligne antallet af kvækkende tudser (ca 6-8 stk) og disses placering i vandhullet med antallet af dyr vi kunne iagttage. Ved østbredden kvækkede 3 hanner, mens vi i samme område umiddelbart kunne se ikke under 10-12 stykker. 
Det kunne antyde, hvad jeg som sagt tidlige har ment at konstatere, at antallet af kvækkende hanner på et "optimalt" tidspunkt formentlig mindst (?) skal ganges med 3 eller 4 for at vise den samlede bestand. Jeg ved ikke om der er andre som kan be- eller afkræfte denne hypotese, men jeg hører ihvertfald gerne om det.

Summarisk kan jeg sige om Plekkær, at den antagelig huser en bestand på et sted mellem 30 og 50 ynglende tudser. Der er kun enkelte grønne frøer i selve kæret, men flere (dog ikke mange) i rørskoven en afvandingsgrøft på østsiden af ovennævnte dige.

"Hennings Mose" besøgte jeg igår, lørdag, mellem kl 16 og 17. Som vist tidligere indberettet er den et kunstigt gravet, større vandhul på et lille strandengsareal bag havdiget. Vandhullet er af Fyns Amt uddybet og oprenset ca i 1994, hvor en kraftig bredvegetation af tagrør blev reduceret kraftigt for en tid. I årene derefter kunne man på "gode" aftener se tudserne sidde på den nøgne bred og kvække.
Nu har vandhullet selvfølgelig atter gendannet en tæt og kraftig rørskov (med 2 ynglende rørsangerpar) hele vejen rundt. Ikke desto mindre ser tudserne ud til stædigt at fastholde lokaliteten som et key point i deres ynglen her på øen. Igår kunne jeg aflytte (men selvsagt overhovedet ikke se) mindst 5, formentlig 6 kvækkende hanner, så hvis min formodning om forholdstallet skulle være korrekt, kan man vel sætte vandhullets samlede bestand til et sted mellem 15 og 25.

Derimod har jeg i år overhovedet ikke hørt tudser andre steder end de her nævnte to. Samlet kan man vel derfor konkludere, at gravning/oprensing af vandhuller inde på øen ikke har været nogen succes for Bufo Viridis, som stædigt har holdt sig til de to største af de helt kystnære vandhuller, til trods for at yngleforholdene i det ene langtfra er optimale. Flere af de mere "kystfjerne" vandhuller er ellers helt uden bredvegetation og ligger/har ligget på afgræssede arealer, men det har altså tilsyneladende ikke kunnet lokke de lunefulde bæster til. 

Der bør gøres en indsats for dels at nyoprense "Hennings Mose", og dels at tilvejebringe en afgræsning af engen omkring "Plekkær". I modsat fald er jeg bange for, at tudsernes comeback gennem de seneste år vil vise sig at være af særdeles midlertidig karakter. Og det ville eddermaneme være ærgerligt! Med venlig hilsen Jens Bech Strynø yellow_u.gif (1028 bytes)


Gulstav Mose, Sydlangeland Lørdag den 25. maj 2002. Kl 9:30 -10.50 
Grøn frø (Rana esculenta) et større kor + kor fra flere vandhuller i området. Erhardt Ecklon

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen Tåsinge Fredag den 24. maj 2002. Kl 12:35
Grønbroget tudse 1 'fløjtede'  Poul Rasmussen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bøjden Nor, Bøjden Fredag den 24. maj 2002. 
I dag 24/5 hørt kor af strandtudse (Bufo calamita) i Bøjden Nor samt et ihjelkørt voksent eksemplar på grusvejen ved indgangen til skjulet. Kurt Due Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hokkerup, Kruså. Den 24. maj 2002.
Jeg har et spørgsmål ang. salamander. Jeg har ikke så meget forstand på dem men jeg har mange af dem. Hvad jeg kan se er der flere arter og jeg er sikker på at bjergsalamanderen er blandt dem. Hvert år når jeg skal tømme poolen for vand er den fyldt med frøer og salamander. Mit spørgsmål er hvad pokker stiller jeg op med dem? De skulle jo gerne overleve. Venlig hilsen John Grandt.

Der er tre arter af salamandere i DK og bjergsalamander findes i skoven sydfor hvor du bor så vidt jeg har kunnet sedet på www.krak.dk
Bjergsalamander har en bug (orange lige nu) uden prikker, hvorimod stor og lille vandsalamander har prikker på bugen.

Du skal sætte salamanderne og frøerne ud i naturen, gerne i eller ved vandhullet sydøst for din ejendom (hvis jeg har fundet det rette kort :-))
eller i skoven syd for Sønderborgvejen, så finder de selv et overvintringssted. Der er ikke meget andet du kan gøre!

Jeg tror at salamanderne kan forcere alle mulige kanter man kunne anvende ved poolen -det er nok ikke løsningen. Vandet i den pøl må jo være uden klor siden de overlever!

Desværre har jeg ikke andre eller bedre råd. Mvh  EEE

Tusind tak for dit hurtige svar.
Poolen har stået med vandet fra sidste år, så alt klor er fordampet og vi har hvert år det samme ræs efter salamander som har overvintret i poolen, den er 2m dyb, så der er lidt vand at boltre sig i, de yngler også i poolen, der er mange bitte små unger.
Jeg sender lige et par billeder med, så jeg kan få bekræftet om det er bjergsalamanderen. Mange hilsener 
John@grandt.net

    Stor vandsalamander fra Hokkerup. Foto af John Grandt

Svar: Dine billeder er af Stor vandsalamander. Mvh Erhardt.Ecklon

     Kendetegn på stor vandsalamander.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fælledparken, København den 22. maj 2002. 
I dag onsdag den 22. maj 2002 iagttog jeg på ca. ½ time 15-20 store latterfrøer i Fælledparken i København. Der var også lidt spæd kvækken, blot en smule territorialkald. Frøerne lå og solede sig (de fleste på land nær vandkanten), men virkede temmelig inaktive og væsentligt lettere at komme til end senere på sæsonen. I mandags var Kurt Jørgensen og Michael Løgstrup derinde og ledte efter frøer i det tilsvarende gode (men lidt kølige) vejr, men de fandt ingen. 

Jeg vil lige sige, at vi MENER, at disse frøer tilhører den "art", der hedder Rana balcanica, som vi på dansk kan kalde balkanlatterfrø. Til orientering så skrev Kurt i 1999 flg. udmærkede artikel (med glimrende farvefotos og oscillogrammer af kald) i NHF om disse frøer:
Jørgensen, K. 1999. Latterfrøer i Fælledparken! Nordisk Herpetologisk Forening 42(3): 53-62.

Kort fortalt så menes frøerne at tilhøre arten R. balcanica (nogle mener dog kun, at balcanica er en variant af R. ridibunda), som skulle være udsat i Fælledparken tidligt i 1980'erne, idet de måske var blevet brugt til forskning på et institut i nærheden. De vil næppe kunne sprede på nogen naturlig måde til den danske natur. Men jeg skal også tilføje, at vi er bekymrede for, om nogen skulle finde på at fange nogle af disse store, flotte frøer med en ejendommelig kvækken for at sætte dem ud i en havedam, der ligger i nærheden af "rigtig" natur. Kan den krydse med de danske grønne frøer og måske endog udkonkurrere dem?? Vi aner det ikke, men der må ikke tages nogle chancer.

Med venlig hilsen
Henrik Bringsøe

         Kurt Jørgensen har fotograferet denne Latterfrø i Fælledparken

Hent lydoptagelse fra Fælledparken lavet af Kurt Jørgensen [Her...] (Højreklik / Gem destination som ) Filen er en Mp3-fil og fylder 855kb!

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard, Langeland. Maj 2002. 
Jeg har hørt klokkefrø (Bombina bombina) i Hestedammen, hul 10 og fanget én i vores nyetablerede vandhul ved voldstedet. Marianne Krag Petersen. Naturvejleder på DN's ejendom Skovsgaard.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkerød. Maj 2002. 
Vi er ret fascinerede af det fantastiske dyreliv der udspiller sig i og omkring vores menneskeskabte vandhuller i haven. Vi har nu haletudser i alle størrelser :-)

Her til aften har vi set en lille grøn frø. Altså ikke en løvfrø ;-) men en lille hurtig "springfyr"-fyr med tydelige uregelmæssige grønne pletter.

Allerede medens vi hældte vand i det første vandhul sidste år i maj observerede vi skøjteløbere. Utroligt så hurtigt de finder vand........

Naturen er forunderlig.

Mange hilsner
Lene

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundet, Faaborg Tirsdag den 21. maj 2002 
Grøn Frø hørt 2 steder ved søen. Kurt Due Johansen

[Se ogFænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Skovsgaard, Langeland Mandag den 20. maj 2002. Kl 10:45-12:40
Klokkefrø (Bombina bombina) 3 - 5 hanner kvækker vest for Hovedgården. De første kvækkende hanner fra udsætningen i forbindelse med Life-projektet. Dyrene er to år gamle!
Grøn frø (Rana esculenta): ca 100 i 5 vandhuller.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hjortø Mandag den 20. maj 2002. Kl 10:45-12:40
Klokkefrø
(Bombina bombina) kvækkede 3-4 i Horsekær, Snog (Natrix natrix) 1. Poul Rasmussen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Fyns Hoved  Mandag den 20. maj 2002.
Strandtudse  (Bufo calamita) kvækkende fra 4 søer. Kurt Due Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Bogensø, Hindsholm Mandag den 20. maj 2002.
Strandtudse (Bufo calamita) kvækkende Kurt Due Johansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov Sø / Sollerup Søndag den 19. maj 2002. Kl 14.30 - 16:00
Grøn frø (Rana esculenta) kvækker ved fugleskjulet og i vandhullet ved P-pladsen/gården.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen Taasinge Lørdag den 18. maj 2002. Kl 14:10 - 15.05
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2 Han kvækkede
Grøn frø (Rana esculenta) få kvækkede

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Drejø Lørdag den 18. maj 2002. Kl 10:15 - 12.05
Grøn frø (Rana esculenta) få kvækkede ved Nørresø og lige syd for kirken.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Birkerød onsdag den 15. maj 2002.
Vi bor i Birkerød mellem København og Hillerød og har sidste år gravet to havebassiner i vores have.

Vi har tit set skrubtudser i haven og begge bassin'erne er myldrende fulde af sorte haletudser, som vi formoder er skrubtudse-yngel?

I dag så vi en brun meget langbenet frø, som vi formoder er en springfrø. Vi har for et par uger siden hørt en frø kvække midt på dagen, men kunne ikke se den, den gemte sig under en sten.

Med venlig hilsen
Lene Thybo

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestamager Tirsdag den 14. maj 2002.
2002.05.14: Strand-Tudse og Grønbroget Tudse synger stadig, men er ved at klinge af. Grøn Frø overalt.
--
Med venlig hilsen Poul Evald Hansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sydtaasinge Mandag den 13. maj 2002. kl 23:00 -23:30
Grønbroget tudse (Bufo viridis) ca 25 Han kvækkede på 3 lokaliteter + 1 ægsnor, Grøn frø (Rana esculenta) 10 -15 Han kvækkede på to lokaliteter

Vejlen Taasinge Mandag den 13. maj 2002. kl 21:00 -22:45
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 5 - 7 Han kvækkede
Grøn frø (Rana esculenta) 2-3 han kvækkede

Noret Taasinge Mandag den 13. maj 2002. kl 21:00 -22:45
Grøn frø (Rana esculenta) større kor kvækkede (hørt fra Vejlen)  

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Lørdag den 11. maj 2002. Kl 23.15-23.30
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 2 Han 'fløjtede'. Poul Rasmussen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Albertslund Fredag den 10. maj og lørdag den 11. maj 2002.
I går d. 10. maj sad der 2 Butsnudede frøer (Rana temporaria) i den sædvanlige omklamring i mit lille havebassin. Den største, hunnen, var ca. 5 cm. lang, den mindste, hannen, ca. 4 cm.

I dag d. 11. maj lå der en ægklump fra frøerne i mit havebassin.

Jeg har set noget tilsvarende på Vestamager (3. maj: ægklump Spidssnudet? Frø i grøft i nordenden af Klydesøreservatet), men ikke så sent.

Hvor almindeligt er fænomenet? 
Æglægningen er næsten 1 1/2 måned efter de første Butsnudede frøer lagde æg. Med venlig hilsen Poul Evald Hansen

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Sundvik og Eskilstorpsängar (S Malmö) Torsdag den 9. maj 2002.
Först besöktes Sundvik där Sandödlorna (Lacerta agilis) var igång med parningsspel. Även 5 fjolårsungar hittades. 

                   agilislabec.jpg (172816 bytes) Klik for større foto 172 kb
Vid midnatt besöktes Eskilstorpsängar (S Malmö). Där spelade ca 10 Grönfläckiga paddor (Bufo viridis) i den mycket hårda vinden. Hälsningar Lasse Bergendorf.

                   viridislaBec.jpg (73331 bytes) Klik for større foto 72 kb

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Hundige Strand Torsdag den 9. maj 2002.
Til trods for en kold vind fra vandet fandtes mange grønbrogede tudser (Bufo virdis) om aftenen d. 9. maj ved Hundige Strand. Der var kvækkeaktivitet, og der sås adskillige par i amplexus. Der fandtes tudser både i gamle tilgroede lagunesøer, i oprensede lagunesøer og i nygravede vandhuller.

Køge Sønderstrand Torsdag den 9. maj 2002.
Ved Køge Sønderstrand kvækkede en enkelt han af grønbroget tudse (Bufo viridis). Morten Vincents

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Off Topic:
Om det skulle have interesse, kan jeg fortælle, at Nordisk Odonatologisk Forum ("guldsmedefolket") holder årsmøde ved Gribskov den 28-30. juni 2002. Møderne plejer at indeholde en del råhygge, grillmad, foredrag og feltture og vil i hvert fald i år være meget billigt (dermed primitive faciliteter!). Interesserer du dig for vores fauna af guldsmede- og vandnymfearter og deres liv og levned er du velkommen til at kontakte mig for nærmere oplysninger om deltagelse i mødet på mh@fa.dk 
Mvh Mogens Holmen.

Se evt: Nordisk Odonatologisk Forum
eller Entomological links eller  Libellen
yellow_u.gif (1028 bytes)


Stokkeby Nor, Ærø Torsdag den 9. maj 2002.
Livligt kvækkekor af Grøn frø (Rana esculenta) (1 par i amplexus), Markfirbenhan (Lacerta agilis) 1, Snog ((Natrix natrix) 2 (mellem 60 og 80 cm), Stålorme (Anguis fragilis) 8  (hanner, hunner og juvenile) . Mvh. Kim B. Jensen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Torsdag den 9. maj 2002. Kl 12:50-14:30.  ø 8 m/s 15° 
Klokkefrø (Bombina bombina) 50 hanner kvækkede (Minimum!)

        Klokkefrøhan kvækker  

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejle Amt Onsdag den 8. maj - torsdag den 9. maj 2002. 
Stor kvækkeaktivitet hos Løgfrø (Pelobates fuscus). Niels Damm 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Arreskov sø/Sollerup, Sydfyn Tirsdag den 7. maj 2002. 
Snog 1 solende sig 100 m fra p-pladsen. Kurt Due Johansen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestamager  Tirsdag den 7. maj 2002.  (dk.fritid.ornitologi)
Strand-Tudse - og især Grønbroget Tudse - sang livligt. Man kunne også høre Grøn Frø og et utal af Skrubtudser. Med venlig hilsen Poul Evald Hansen 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen Taasinge  Torsdag den 2. maj 2002. 
Grønbroget tudse (Bufo viridis) 1 Han kvækkede. Jens Bech 

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Søndag den 5. maj 2002. Kl 13:00 - 16:30.  ø 6 m/s 10° regndis
Klokkefrø (Bombina bombina) 3 han kvækker.

[Se også Fænologiskemaet]yellow_u.gif (1028 bytes)


Østfyn Lørdag den 4. maj 2002  Kl 21.30 - 23:00.  Nø 4 m/s 10°
Klokkefrø (Bombina bombina) 1 han kvækker, Lille vandsalamander flere Han og Hun, Stor vandsalamander flere Han og Hun.

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Taasinge Fredag den 3. maj 2002 
Strandtudse (Bufo calamita) 8, Grønbroget tudse (Bufo viridis) 230 + ægsnore (bl a Taasinge Vejle 5 Han kvækker). Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Ærø Torsdag den 2. maj 2002 
Klokkefrø (bombina bombina) 3 kvækker. Lars Briggs

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Vejlen, Taasinge Torsdag den 2. maj 2002.  Kl 6:40-10:20
Snog 1 Min. 1 m. Poul Rasmussen 

[Se også Fænologiskemaet]yellow_u.gif (1028 bytes)


Espe, Midtfyn Onsdag den 1. maj 2002 
Strandtudse (Bufo calamita) kvækker. Bent Staugaard

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


Tjæreborg Torsdag den 2. maj 2002. 
Strandtudse: Vandrende hunner på asfalterede veje i området. Vild kvækkeativtet og nylagte ægsnore.
Butsnudet frø: Enkelte kvækkende.
Skrubtudse: Enkelte kvækkende.

Kyndeløse Søndag den 21. april 2002 
Løgfrø stabil kvækkeaktivet i et vandhul. Per Klit. 

[Se også Fænologiskemaet]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Möllefälad Torsdag den 2. maj 2002.
6 Klockgrodor (Bombina bombina) spelade samt några halvvuxna djur i dammkanterna. Ett par i amplexus.

                      klockgroda.jpg (86192 bytes) © Lasse Bergendorf 
Hälsningar Lasse Bergendorf 

[Se også Fænologiskemaet]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Rastepladsen 'Ustrup Vest', Haderslev Torsdag den 2. maj 2002. Kl 01.15
Her for en time siden (kl. 01.15 torsdag 2. maj 2002) hørte jeg et junglekor af kvækkende løvfrøer ved den motorvejsrasteplads, der er beliggende vest for Haderslev. Skoven hvorfra kvækkekoret lød er Hjemvrå Skov. Bare lige sådan til orientering! Moin Lars Jørgen, Naturvejleder i Det Danske Spejderkorps

[Se også Fænologiskemaet]
yellow_u.gif (1028 bytes)


Vestamager Onsdag den 1. maj 2002. 
Ret som jeg troede at de brune frøer var holdt om med at lægge æg, finder jeg alligevel friske ægklumper. I Dyrehaven fandt jeg 28/3 to ægklumper af spidssnudet frø (Rana arvalis), der endnu ikke var begyndt at udvikle sig. Der var samtidig ældre æg, som var klækket. På Vestamager så jeg 1/5 helt friske æg af spidssnudet frø (Rana arvalis). Der var forøvrigt også små haletudser af skrubtudse. Det må være det fugtige vejr og varmen, der har fået de sidste frøer til at vandre til vandhullerne, efter at kolde og tørre nætter har holdt dem tilbage igennem det meste af april. Med venlig hilsen John Frisenvænge

[Se også Fænologiskemaet] yellow_u.gif (1028 bytes)


[Se Januar-Februar 2002][Marts 2002][April 2002][Juni 2002]


Se også [ MARTS 2000 ] [MARTS 2001] [APRIL 2000] [APRIL 2001] [Maj 2000] [Maj 2001]

 [Top] [Tilbage] [ Direkte til Fænologi-oversigten ]


Tak for 2001.
Tidligere års obs kan hentes her:

Var der noget du ikke fik sendt i 2001 eller har du beskeder til Den Herpetologiske Fænologiside.
                                    [TRYK HER]
Mvh  Erhardt Ecklon
yellow_u.gif (1028 bytes)


Skriv til: 1ama028u.gif (2192 bytes) Bjarke Huus Jensen eller Erhardt Ecklon Snail-Mailadresser
Ændret sidste gang den 05. februar 2004.         Antal Besøgende siden den 24. april 1998:
Antal besøgende på hjemmesiden siden april 98.
This page is part af:Http://home3.inet.tele.dk/e-ecklon/natur.htm /natur.htm